УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА Г-Н БОРИС БОРИСОВ, Г-Н ПЕТКО ПЕТКОВ, Г-ЖА ПЕНКА ПАНОВА, Г-ЖА ВИКТОРИЯ ПЕТКОВА И Г-ЖА РОСИЦА ПЕТКОВА ОТНОСНО ПОСТЪПИЛА МОЛБА ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И НАЗНАЧЕНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА СЪС ЗАПОВЕД №231/1


До
Г-н Борис ****** Борисов
Г-н Петко ******* Петков
Г-жа Пенка ******* Панова
Г-жа Виктория ******** Петкова
Лично и като законни представители на
Митко ******* Петков
Г-жа Росица ******** Петкова
Като законен представител на
Христо ****** Христов
ул. “***** *****“ № 14
гр. Луковит

 

        

Уважаеми/а г-н/г-жо,

Във връзка с молба Вх. №02-1854/09.05.2023 г. от собственик на имот с адрес гр. Луковит, ул. „Петър Берон“ №19, Ви уведомявам, че с моя Заповед №231/11.05.2023 г. е назначена комисия по реда на чл. 99б от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/, която да извърши проверка относно спазени ли са изискванията за извършване на Вашата адресна регистрация.

Адресни регистрации, за които се установи, че са извършени в нарушение на чл. 92, чл. 99 или чл. 99а от ЗГР, се заличават със заповед на кмета на Общината на основание чл. 99б, ал. 3 от същия закон.

Съгласно разпоредбите на чл. 34 от АПК може да се запознаете с преписката в Общинска администрация Луковит, на ул. „Възраждане“ №73, ет. 1, стая №5, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа и в 3/три/-дневен срок от получаването на настоящето уведомление може да представите писмени обяснения и възражения по процедурата.

 

С уважение, 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ /П/

Кмет на Община Луковит

 

https://www.livechatalternative.com/