НАСТЪПИ ЕТАП „ВОСЪЧНА ЗРЯЛОСТ“ НА ЖИТНИТЕ МАСИВИ, СЕЗОНЪТ Е ПОЖАРООПАСЕН


Със Заповед № 292/06.06.2023 г. кметът на Община Луковит обяви настъпването на етап „Восъчна зрялост“ на посевите от житни култури. Фазата е определена от Областна дирекция „Земеделие“ гр. Ловеч с писмо с Изх.№ РД-12-02-736 от 05 юни 2023 г.

Всички юридически и физически лица, собственици и ползватели на земеделски земи, както и лица, които преминават и/или осъществяват дейност в близост до тях, следва да спазват разпоредбите на Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, изм. ДВ. бр. 17 от 23 февруари 2018 г.

Периодът от 05 юни до 30 октомври 2023 г. е определен за пожароопасен сезон в земеделските земи на територията на област Ловеч, съгласно Заповед №РД-04-77/05.06.2023 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Ловеч. Във връзка с това кметът Иван Грънчаров издаде Заповед №293/06.06.2023 г. за провеждане на съответните организационни и технически мероприятия в населените места на територията на община Луковит.

https://www.livechatalternative.com/