Заповед № 56/09.02.2021 г. с Приложение №1 относно образуване на избирателни секции на територията на община Луковит


ЗАПОВЕД

№ 56/09.02.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Указ №9 от 14.01.2021 г. (обн. ДВ, бр. 5 от 19.01.2021 г.) на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 4 април 2021 г., чл. 8, ал. 2, ал. 4 и ал. 6 от Изборния кодекс, Заповед №28/09.02.2021 г. на управител на МБАЛ Луковит и Заповед №31/09.02.2021 г. на управител на Държавна психиатрична болница

 ОБРАЗУВАМ

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. и утвърждавам тяхната номерация, обхват, адреси, както следва:

Секция №

Населено място

Място на гласуване

Адрес

   001

гр. Луковит

 

НЧ „Съзнание”

ул. ”Сан Стефано” № 2

   002

гр. Луковит

 

СУ „Алеко Константинов”

ул. “Възраждане” № 104

   003

гр. Луковит

 

СУ „Алеко Константинов”

ул. “Възраждане” № 104

   004

гр. Луковит

 

СУ „Алеко Константинов”

ул. “Възраждане” № 104

   005

гр. Луковит

Партерно помещение  

бл. “Панака“

ул. “Златна Панега” № 20

   006

гр. Луковит

НУ “Инж. Вълков”

ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 15

   007

гр. Луковит

НУ “Инж. Вълков”

ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 15

   008

гр. Луковит

ДГ “Слънце“

ул. “Св. Св. Кирил и Методий“   № 43

   009

гр. Луковит

СУ „Алеко Константинов”

ул. “Възраждане” № 104

   010

гр. Луковит

ДГ “Слънце“

ул. “Св. Св. Кирил и Методий“   № 43

   011

с. Карлуково

 

Читалище “Дико Илиев”

ул. “Иван Ангелов” №1

   012

с. Беленци

 

Кметството -ритуална зала

ул. “Главна” № 25

   013

с. Румянцево

 

ОУ “Христо Ботев”

ул. “Централна” № 18

   014

с. Петревене

 

Библиотека

ул. “Хаджи Димитър” № 67

   015

с. Тодоричене

Читалище „Христо Ботев“

ул. “Петко Рачев Славейков” № 15

   016

с. Дъбен

 

Бивше основно училище

ул. “Поповска” № 22

   017

с. Пещерна

 

Кметство Пещерна

ул. “Витска  Долина” № 6

   018

с. Торос

 

Кметството ет.1

пл. “Възраждане” № 1

   019

с. Торос

 

Кметството ет.1

пл. “Възраждане” № 1

   020

с. Дерманци

 

ОбУ “Неофит Рилски”

ул. “Христо Ботев” № 16

   021

с. Дерманци

 

ОбУ “Неофит Рилски”

ул. “Христо Ботев” № 16

   022

с. Дерманци

 

ОбУ “Неофит Рилски”

ул. “Христо Ботев” № 16

   023

с. Ъглен

Бивш магазин на ПК „Съзнание”

ул. “Освобождение” № 18

   024

с. Бежаново

 

НУ “Христо Ботев”

ул. ”Стара планина” № 2

   025

с. Бежаново

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”

ул. “Вит” № 22

   026

гр. Луковит

МБАЛ  Луковит ЕООД

(При условията на чл. 9, ал. 6  и  ал. 8 от Изборния кодекс)

ул. „Княз Борис І” № 52

  027

с. Карлуково

Държавна психиатрична болница (При условията на чл. 9, ал. 6  и ал. 8 от Изборния кодекс)

ул. ”Железничарска” №14

 

 

Определям обхват на избирателните секции на територията на Община Луковит съгласно Приложение №1.

Копие от настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Общината и да се обяви на информационното табло на входа на общинската администрация.

Копие от заповедта да се изпрати на Областен Управител, Териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в МРРБ - гр. Ловеч, Районна  избирателна комисия, кметове на кметства и кметски наместници.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Камелия Василева – секретар на Община Луковит.

 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ  /П/
Кмет на Община Луковит

https://www.livechatalternative.com/