Заповед 320


ОБЩИНА ЛУКОВИТ

ЗАПОВЕД

№ 320

гр. Луковит, 18.06.2013 г.

     На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 28, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

Камелия Василева – Секретар на Община Луковит

 

Със следните права и задължения:

    1. Да приема, регистрира и разглежда заявления за достъп до обществена информация по смисъла на ЗДОИ и съответно да постановява решения за предоставяне или за отказ на достъп до обществена информация.

    2. Да разпределя заявленията, координира и контролира процеса при спазване на законоустановените процедури по ЗДОИ, в това число и спазване на сроковете.

    3. На всеки шест месеца да предоставя на Кмета на Община Луковит справка за броя и предмета на постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ.

      Настоящата заповед да се сведе до знанието на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

 

 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ

Кмет на Община Луковит

https://www.livechatalternative.com/