Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация – Община Луковит


I. Общи положения

Чл. 1.  Достъпът до обществена информация се предоставя по ред, предвиден в Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ и съгласно Вътрешните правила на Община Луковит.  

Вътрешните правила уреждат:

Приемането, регистрирането, разпределянето и разглеждането на заявления и устни запитвания за достъп до обществена информация, изготвянето на решения за отказ или предоставяне на обществена информация, съгласно разпоредбите на ЗДОИ .

   1. Кметът на Община Луковит със заповед определя служител от администрацията, който да разглежда устните запитвания и писмените заявления за предоставяне на достъп до обществена информация и да се произнася с решение за предоставяне или отказ на същата.

   2. При отсъствие на служителя по т. 1 за повече от 3 /три/ работни дни, прекият му ръководител определя друг служител, съгл. чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ.

  3. Предмет на правилата са :

     3.1. Приемане, регистриране и отговор на устни запитвания за достъп до обществена информация;

    3.2. Приемане, регистриране и разпределяне на заявленията за достъп до обществена информация;

     3.3. Срокове и разглеждане на запитванията за достъп до обществена информация;

       3.4. Изготвяне на решения за предоставяне или отказ за предоставяне на обществена информация;

      3.5. Форми за предоставяне на обществена информация;

      3.6. Дължими разходи и начин на заплащане при предоставяне на обществената информация;

   4. Настоящите правила са задължителни за всички служители в Общинска администрация Луковит.

   5. Дейността по приемането, регистрирането, разглеждането и изготвянето на решения по ЗДОИ се организира от Секретаря на Община Луковит.

Чл.2. Основните принципи при осъществяване правото на достъп до обществена информация са: откритост, достоверност и пълнота на информацията; осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация; осигуряване на законност при еднакви условия за достъп до обществена информация; осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация; защита на правото на информация; защита на личната информация и гарантиране на сигурността на обществото и държавата.

Чл.3. Осъществяването на правото на достъп до обществена информация не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на други лица, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морал.

II. Приемане и регистриране на заявления за достъп до обществена информация

Чл.4. Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация в Електронната информационна деловодна система на Община Луковит.

Чл.5. Устните заявления за достъп до обществена информация и заявленията направени по електронен път  подлежат на регистрация в ЕИДС на Община Луковит.

   1. Устните запитвания по ЗДОИ се приемат от служителя по чл.1 , т.1.

   2. Служителят по т. 1 води регистър за устните запитвания, като отбелязва: трите имена на заявителя, каква информация е поискана, формата, в която е предоставен достъп   или отказ от предоставяне на достъп до обществена информация.

   3. За предоставяне на достъп до обществена информация по устно запитване се дължат разходи в зависимост от формата на предоставяне на достъп и вида на носителя.

Чл.6. За подаване на писмени заявления за достъп до обществена информация /наричани за краткост Заявления/ се предоставя за ползване формуляр – образец, Приложение №1 от тези Правила.

Чл.7. Формулярите образци се предоставят на хартиен носител в деловодството на Община Луковит или се ползват от официалната интернет страница на Общината – www.lukovit.com.

Чл.8. При регистрацията на Заявленията се използва автоматизирана деловодна програма и самостоятелен регистрационен индекс.

  1. Регистрационният номер на Заявленията се формира от регистрационен индекс, пореден номер и дата на постъпване.

  2. Получените по пощата или на официалния e-mailадрес на общината Заявления се регистрират по реда на т.1.

  3. Получените Заявления по реда на т. 1 се оставят без разглеждане , ако не съдържат данни по чл. 25, ал.1, т. 1, 2, 4 от ЗДОИ.

  4. В деня на регистриране постъпилите Заявления се предоставят за подпис на Секретаря на Общината.

  5. Всички допълнително постъпили или създадени документи, които са по повод или в отговор на вече регистрирано Заявление, носят регистрационния номер на Заявлението и датата на постъпване.

  6. Жалбите срещу решенията и отказите за предоставяне на достъп до обществена информация се приемат и регистрират в Дирекция „ОА“ – отдел Деловодство, в два екземпляра и се обработват по реда на т. 1.

  7. В деня на регистрирането на жалбите, същите се предоставят за резолюция на Кмета на Община Луковит.

  Чл.9. Секретарят на Общината резолира заявлението за достъп до юридическия консултант /юриста/ за становище относно вида на исканата  обществена информация.

  Чл.10. След становище от юридическия консултант /юриста/ Секретаря на Общината резолиразаявлението за достъп доДиректорите на Дирекции, в чиито компетенции  е преписката, за която се иска достъп до обществена информация.

  Чл.11. В срок от 10 /десет/ дни Директорите на Дирекции организират изготвянето на  необходимитедокументи, които изисква ЗДОИ – Протокол за осъществен достъп, Протокол за отказ на достъп  и проект на писмо до заявителя.

   Чл.12. Главният счетоводител изготвя справка за разходите по предоставяне на обществена информация, по нормативи определени от Министъра на финансите – Заповед № ЗМФ -1472 от 29.11.2011 г. /обн. ДВ, брой 98 от 13.12.2011 г./ и е длъжен при поискване от страна на заявителя да предостави сведения за определянето на разходите.

III. Решение за достъп до обществена информация

Чл. 13. В 14-дневен срокСекретарят на Общината се произнася по искането с решение за предоставяне на отказ или достъп до информация и един екземпляр от решението се изпраща на заявителя по пощата с обратна разписка или се връчва срещу подпис.

Чл.14. В решението се посочват:

- степента на осигурения достъп до обществена информация;

- срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация и който не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението;

- разходите по предоставянето на достъп до обществена информация;

- формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;

- длъжностното лице, което следва да предостави информацията;

- в решението могат да бъдат посочени и други органи, организации или лица, които разполагат с по-пълна информация. 

Чл.15. С решението си Секретарят  на Общината е длъжен да се съобрази с предпочитаната форма за предоставяне на исканата информация, освен в случаите, когато за нея няма техническа възможност, свързана с необосновано увеличаване на разходите, води до възможност за неправомерна обработка на информацията или до нарушаване на авторските права.

 1. Формите са:

-          преглед на информацията – оригинал или копие;

-          копие на хартиен носител;

-          копие на технически носител;

-          устна справка.

 1. Достъп до обществена информация може да се предостави в една или повече от формите.
 2. Когато заявителят е лице със зрителни или слухово-говорни увреждания, достъпът до обществена информация се подготвя във форма, отговаряща на комуникативните му способности.

Чл.16. Решението за предоставяне на достъп или отказ за предоставяне на достъп следва да бъде изпратено възможно в най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране на заявлението. На основание чл. 30, ал. 1 от ЗДОИ срокът може да бъде удължен, но не повече от 10 дни, когато исканата информация е в голямо количество и е необходимо време за нейната подготовка. На основание чл. 31 ,ал. 1 от ЗДОИ срокът може да бъде удължен но с не повече от 14 дни, когато исканата обществена информация се отнася за трето лице и е необходимо  неговото съгласие.

IV. Предоставяне на достъп до обществена информация на заявителя

Чл.18. След вземане на решение за достъп, отделът в който се намира преписката за която се иска обществената информация, изготвя исканата информация съгласно съдържанието на решението.

Чл.19. Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ. Разходите се определят от Гл. счетоводител, съгласно нормативи на Министъра на финансите и се заплащат в брой на касата на звеното за административно обслужване или се превеждат по банков път.

Чл.20. При предоставянето на достъпа до обществена информация, съгласно чл. 35, ал. 2 от ЗДОИ  се съставя протокол, който се подписва от служителя предоставил исканата информация и заявителя.

Чл.21. При предоставяне на обществена информация дължимите разходи се определят според вида на носителя, както следва:

 1. Дискета 1бр. – 0,50 лв.
 2. CD – 1 бр. – 0,50 лв.
 3. DVD – 1 бр. – 0,60 лв.
 4. Разпечатване – 1стр. ( A4) – 0,12 лв.
 5. Ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв.
 6. Факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв.
 7. Видеокасета – 1 бр. – 3,25 лв.
 8. Аудиокасета – 1 бр. – 1,15 лв.
 9. Писмена справка – 1стр. (А4 )- 1,59 лв.

/стойностите не включват ДДС/

1. Дължимите разходи за предоставяне на обществена информация са съобразени с определените нормативни разходи със Заповед № ЗМФ -1472/29.11.2011 г. на Министъра на финансите.

2. Главният счетоводител предлага актуализиране на дължимите разходи при настъпили изменения на определените от Министъра на финансите нормативи.

3. Заплащането на дължимите разходи се извършва в брой на касата на „Общинския център за услуги и информация на гражданите“ или по банков път по сметка на Община Луковит при "Обединена Българска Банка“ гр. Луковит,

с/ка    BG88UBBS80028450104010

код за вид плащане       447000

SWIFT/BIC  CODE             UBBSBGSF

V. Допълнителни разпоредби

§ 1. Настоящите правила са разработени в съответствие със Закона за достъп до обществена информация и прилагането им е задължително за служителите на Община Луковит.

§ 2. Настоящите правила влизат в сила от датата на тяхното утвърждаване.