Услуги социални дейности


Услуга:

Издаване на карта за преференциално паркиране на МПС, превозващи или управлявани от хора с трайни увреждания

Картата за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране, се издава от кмета на съответната община или оправомощено от него длъжностно лице. Картата е валидна на територията на цялата страна.

 

Основание:

Закон за движение по пътищата – чл. 99а

 

Административно звено за подаване на документи и получаване на информация:

Информационен център в сградата на Община Луковит – 5770 Луковит, ул. „Възраждане“ 73, ет. 1, тел. 0895 577847

 

Заповед № 501 от 18.12.2019 г. на кмета на Община Луковит

Правила за издаване на карти за преференциално паркиране на МПС, превозващи или управлявани от хора с трайни увреждания

Заявление-декларация /образец – лице и гръб на бланката/

https://www.livechatalternative.com/