Услуги на гражданите


Услуга Връзка към услугата Описание на
предоставяната
услуга
Eл. подпис
към 2004 г.
Степен на
предоставяне
към юни 2004
Подоходни
данъци
www.taxadmin.minfin.bg предоставяне на подробна
информация, изтегляне на формуляри, закони, кален-дар, въпроси и отговори /ВиО/ денонощна данъчна информация,обратна връзка чрез телефон и ел.поща
не е необходим еднопосочно
взаимодействие
Услуги по търсене на работа при ДБТ www.nsz.government.bg предоставяне на информация,
"Трудова борса" - интерак-тивна услуга за търсене и предлагане на работа; ВиО, обратна връзка
В сайта натиснете меню
"Трудова борса"
не е необходим двупосочно
взаимодействие
Социални
осигуровки
       
семейни помощи
за деца: еднокр.
при раждане,
месечни помощи
и т.н.
www.mlsp.government.bg/nsspweb информация за условията
и процедурата за получаване
на добавки, контактна информация, закони
В сайта натиснете меню
"Новини" и в него натиснете
меню "Съобщения на пресцентъра"
не е необходим информация
Социални
осигуровки и помощи за безработни
www.sgr.hit.bg/index.html#MARK Предоставяне на информация,
изтегляне на формуляри, попълнени
формуляри-образци, контактна инф.
не е необходим еднопосочно
мзаимодействие
стипендии www.minedu.government.bg Информация за реда и условията за стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации; информация за конкурси не е необходим информация
Лични документи        
Шофьорски книжки www.kat.mvr.bg информация за реда и условията за издаване на свидетелства за управление на МПС не е необходим информация
Регистрация на
МПС
www.kat.mvr.bg информация за необходими
документи и такси при
регистрация и промяна в
регистрацията на МПС
не е необходим информация
Подавана на документи
за строителни разрешения
www.dnsk.mrrb.government.bg информация за процеса по получаване на разрешение за строителство и ползване, изтегляне на сканирани образци на бланки не е необходим еднопосочно
взаимодействие
Дипломи за сред-
но и висше обра-
зование
www.minedu.government.bg Он-лайн проверка на резултати от приема на ученици след 7-ми клас за съответната година не е необходим информация
https://www.livechatalternative.com/