Услуги на бизнеса


Услуга Връзка към услугата Описание на предоставяната
услуга
ел. подпис към
юни 2004
1 Социални осигуровки на заетите www.egateway.government.bg Предоставяне на справка към физическото лице за осигуров-ките, които неговите работода-телите са внесли в НОИ. Справката се извършва по ЕГН на лицето и предоставя данни за осигурените лица /актуално състояние/-персонални данни /име, адрес и т.н./данни за осигурителите /самоосигуряващи-те се за даден период, данни за осигурителен стаж и осигурителен доход. Предоставяне на справка към работодател за внесените от него осигуровки. Справката се извършва по Бурстат на фирмата /организацията и предоставя обощени данни за внесените осигуровки. необходим е
2 Корпоративни данъци:
декларации,
уведомяване
www.taxadmin.minfin.bg Предоставяне на информация, изтегляне
на формуляри-декларации
в сайта натиснете меню "Декларации
и формуляри
не е необходим
3 ДДС:
декларации,
уведомяване
     
а Подаване на ДДС www.taxadmin.minfin.bg/dds.php Подаване на ДДС декларации по Интер-
нет за големи данъкоплатци
необходим е
б Уведомяване www.taxadmin.minfin.bg Публичен бюлетин на фирмите, регистри-
рани по ЗДДС. Всяка фирма може да
бъде потърсена в регистъра чрез цяло-
то и име или част от него, чрез номер
по Булстат или данъчен номер, реали-
зирана е и wap версия
В сайта натиснете меню "ДДС" и в него
натиснете меню "Публичен бюлетин по
ДДС
не е необходим
4 Регистър на
обществените
поръчки
www1.government.bg/rop Регистър на обществените поръчки не е необходим
https://www.livechatalternative.com/