ЦСРИ


Център за социална рехабилитация и интеграция

Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) е социална услуга, предоставяна в общността. Целта й е подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различен вид и степен на увреждане, подкрепа на лица от различни рискови групи, чрез дейности за интеграция и превенция на социалното изключване.

С цел разкриване на новата социална услуга, през 2013 г. Община Луковит ремонтира етаж от общинска сграда в центъра на град Луковит по свой проект "Дом и подкрепа за всяко дете", финансиран от Програмата за развитие на селските райони, мярка 321 "Основни услуги за икономиката и населението в селските райони", в изпълнение на  Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България".

През 2014 г. Община Луковит разкри Центъра чрез реализацията на друг свой проект с наименование „У дома – най-доброто за децата”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.

Центърът за социална рехабилитация и интеграция в гр. Луковит е с капацитет 30 места. Разположен е в централната градска част, в близост до средното общообразователно училище и до началното училище. В него се предлагат услуги на деца и лица в риск от социално изключване, както и на техните близки. Персоналът, който работи с тях се състои от психолог, социален работник, логопед, рехабилитатор и трудотерапевт/арттерапевт.

В Центъра се предоставят следните дългосрочни социални услуги:

  1. Социална работа – групова и индивидуална;
  2. Психологическа подкрепа;
  3. Двигателна рехабилитация;
  4. Рехабилитация на говора;
  5. Арт- и трудотерапия – занимателна;
  6.  Информационно-консултантска дейност;
  7. Организиране на свободното време;
  8. Работа с близките на потребителите;
  9. Рекламно-информационна дейност.

 

Управител – Величка Цекова

Луковит 5770
ул.”Христо Ботев” 26
тел.: 0697 50779
e-mail: [email protected]


https://www.livechatalternative.com/