ЦОП/ОЦДС


ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА/ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА (ЦОП /ОЦДС)

Център за обществена подкрепа/Общностен център за деца и семейства (ЦОП/ОЦДС) гр. Луковит e създаден по ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.018-0002 „Социално -икономическа интеграция в Луковит“ с главна цел: Чрез взаимно допълващи се мерки по две оперативни програми да бъде оказана подкрепа на най-бедните и уязвими семейства в община Луковит. Функционира от 05.03.2019 г. до 31.10.2021 г.

От 01.11.2021 г. услугата се предлага като делегирана от държавата дейност.

ЦОП/ОЦДС, адрес: гр. Луковит, ул. „Възраждане“ №53-55, ет. 4 ;

/Общностен център/: гр. Луковит, ул. „Момина сълза“ № 20 

e-mail: [email protected]

Телефон управител - 0882 428111

Телефон ЦОП - 0882 437555

Предоставят се общодостъпни социални услуги: „Информиране, консултиране и обучение за реализиране на социални права и за развиване на умения“ (ИКОР), „Мобилна превантивна общностна работа“ (МПОР)  и специализирани социални услуги: „Информиране и консултиране“,  „Застъпничество и посредничество“, „Обучения в умения“.

 • „Информиране и консултиране" по чл. 15, т. 1 е дейност за изследване и разбиране заедно с лицето на проблеми и затруднения, които то среща за постигане на основните цели в неговия живот, и запознаване със и обмисляне на възможните решения и действия за преодоляването им.
 • "Застъпничество" по чл. 15, т. 2 е дейност за подкрепа на лицето да защити и да отстоява своите права и потребности в рамките на налични правни и административни процедури.
 • "Посредничество" по чл. 15, т. 2 е осъществяване на взаимодействие и координация между служител, осъществяващ дейности по предоставяне на социални услуги, със служител/служители от други услуги или от различни институции, организации и административни органи в интерес на заинтересовано лице, което има нужда от конкретна подкрепа за реализиране на своите права и потребности.
 • "Общностна работа" по чл. 15, т. 3 е съвкупност от дейности, които се осъществяват в уязвими общности или групи, насочена към превенция и защита, както и към стимулиране на общностното развитие.
 • "Терапия" по чл. 15, т. 4 е съвкупност от различни дейности за развиване, възстановяване, поддържане или подобряване на социални умения, умения за самообслужване, комуникация, разрешаване на емоционални конфликти, овладяване на поведението, понижаване на тревожността, подобряване на самооценката, възможностите за труд и други, както и социализиращи дейности за лица във висок риск от социално изключване.
 • "Обучение за придобиване на умения" по чл. 15, т. 5 е дейност, която се осъществява в специализирана среда или мобилно, за подготовка на деца и пълнолетни лица за придобиване на умения за самостоятелност, независим живот, самостоятелно справяне с проблеми и затруднения, както и умения за грижа и подкрепа за деца и за зависими от грижа членове на семейството.

Целевата група на ЦОП/ОЦДС гр. Луковит е:

Деца от 0 до 18 години в риск и техните семейства, които са:

 • жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение в или извън семейството;
 • за които има опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;
 • в риск от изоставяне и неглижиране и техните родители, с повишено внимание към семействата със затруднения в осигуряване на добра грижа, при наличие на здравни проблеми, социални и други  рискове;
 • необхванати от образователната система, в риск от отпадане, отпаднали от училище, чрез насочване към образователни услуги, свързани с осигуряване на предучилищна подготовка и училищна готовност
 • с рисково или отклоняващо се поведение и в конфликт със закона, извършили противоправна проява
 • обект на ранни бракове.

Деца от 0 до 18 години и техните семейства от общността с цел:

 • Превенция на риск от изоставяне, от насилие, от отпадане от училище.

     Лица - бъдещи родители, родители/законни представители на дете в риск, което ползва услугите на ЦОП,

Лица, чиито потребности попадат в обхвата на подкрепата, предоставяна в ЦОП.

 

Екип на ЦОП/ОЦДС:

Управител на социална услуга – Павлета Цветкова
Социален работник – Весела Цветанова
Психолог – Диана Дакова
Сътрудник социални дейности – Сашо Иванов и Верка Младенова
Хигиенист – Бистра Димчева


https://www.livechatalternative.com/