Текущи


Проект с наименование „Укрепване на свлачище LOV19.44327.02 – откос на път за регионално ДТБО – ул. „Синчец“, в град Луковит“

Източник на финансиране

Министерството на околната среда и водите – Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Процедура

№BG16M1OP002-4.003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканската пътна мрежа)“, приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища по ОПОС 2014-2020 г.

 

Номер на договора

Административен договор №Д-34-15/21.03.2018

Наименование на проекта

Укрепване на свлачище LOV19.44327.02 – откос на път за регионално ДТБО – ул. „Синчец“, в гр. Луковит

Цел на проекта

Възстановяване и опазване на инфраструктурата и околната среда и предотвратяване риска от свлачищни процеси в района на ул. „Синчец“ в гр. Луковит

Основни дейности

Изграждане на силова укрепителна пилотно-анкерна система на свлачището, възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на засегнатия пътен участък, включително отводняване и изграждане на контролно-измервателна система (КИС), чрез която да се наблюдава свлачищния процес.

Срок на изпълнение

18 месеца

начало: 21.03.2018 г.

край: 21.09.2019 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

649 732,14 лв., от които:

552 272,32 лв. – финансиране от ЕС чрез Кохезионен фонд

97 459,82 лв. – национално съфинансиране


Проект с наименование „Осигуряване на достъпна среда в сградата на общинска администрация Луковит“ по „Красива България“ 2018

Източник на финансиране

Министерство на труда и социалната политика по проект „Красива България“ 2018

Процедура

Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”
Мярка М03 „Професионално обучение за придобиване на квалификация“

Наименование на проекта

Осигуряване на достъпна среда в сградата на общинска администрация Луковит

Цел на проекта

Подобряване на комуникационните и санитарно-хигиенните условия в сградата за осигуряване на достъп и комфорт на клиентите и посетителите на общинската администрация

Основни дейности

Изграждане на нов външен асансьор с четири спирки за преодоляване на различните нива на сградата.
Ремонт на конферентната зала (общински салон) за заседания на Общинския съвет с цел осигуряване на комуникационни пространства в сградата.
Ремонт на санитарните възли на първия, втория и четвъртия етаж с цел подобряване на санитарно-хигиенните условия и обособяване на такива за хора с увреждания  - по два броя на етаж (мъжки и женски).
Професионално обучение по утвърдени модули в сферата на строителството на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ безработни лица.

Срок на изпълнение 2018 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

216 888 лв.
Община Луковит участва с 53% от общата стойност


Проект с наименование „Подобряване на инфраструктурата на СУ “Алеко Константинов“ гр. Луковит”

Източник на финансиране

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Процедура

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Номер на договора

Договор №11/07/2/000584 от 10.11.2017 г.

Наименование на проекта

Подобряване на инфраструктурата на СУ „Алеко Константинов“ гр. Луковит

Цел на проекта

Подобряване на образователната инфраструктура, чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност, вътрешни и външни ремонти по сградата, изграждане на достъпна среда в сградата на училището, облагородяване на дворното пространство и местата за спорт

Основни дейности

Строително-ремонтни работи в сградата на СУ „Алеко Константинов“ гр. Луковит, двора на училището и спортните площадки на ул. „Гето Йошев“, които включват мерки за енергийна ефективност: топлоизолиране на пода и на покрива на цялата сграда на училището; монтиране на слънчеви колектори, реконструкция на отоплителна инсталация и монтиране на автоматично управление; отводняване на покрива, поставяне на нова топло и хидроизолация, ремонт на терасите на IV и V етаж; ремонт на ВиК системата, както вътре в сградата, така и външно,. ремонт на санитарните помещения, вкл. пригаждането им за хора с увреждания; монтаж на асансьор до V етаж; ремонт на част от някои от класните стаи - настилки и стени, боядисване, монтаж на щори.

Ремонтните работи предвиждат и обособяване на съблекални и санитарни помещения до физкултурния салон, който ще бъде оборудван с хандбални врати и баскетболни кошове. В двора на училището ще се изгради игрище за народна топка за по-малките ученици и фитнес на открито за по-големите.

Ще се монтира видеонаблюдение и сигнално-охранителна система в сградата, ще се изгради нова плътна ограда по ул. „Гето Йошев“ и ще се реконструира оградата по ул. „Възраждане“, ще се поставят нови портални врати и ще се обособи нов вход от северната страна.

В обхвата на проекта е предвиден ремонт и благоустрояване на спортното игрище към училището  (на ул.“Гето Йошев“) - ремонт на съблекалните и  на оградата, обособяване на открита зона с фитнес уреди в най-високата част. На едно от нивата ще бъде оформено игрище с ударопоглъщаща настилка, а останалите ще се преасфалтират. Ще бъдат монтирани кошове за баскетбол, врати за минифутбол и хандбал и волейболна мрежа.

Срок на изпълнение

36 месеца – до  11.11.2020 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

1 323 820,50 лв. без ДДС


Проект с наименование „Осигуряване на топъл обяд в община Луковит - 2016“ с продължителност до 2020 г.

Източник на финансиране

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“ BG05FMOP001-3.002

Номер на договор

Допълнително споразумение №4 от 03.10.2018г. към договор BG05FMOP001-3.002-0021-C01

Наименование на проекта

Осигуряване на топъл обяд в община Луковит - 2016

Цел на проекта

Задоволяване потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигуряват сами, подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и подкрепа на лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от ППЗСП и самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии.

Основни дейности

Подбор на кандидати за потребители на услугата, сключване на договори, предоставяне на безплатна храна всеки обед от Домашен социален патронаж гр. Луковит на 400 социално слаби, самотно живеещи и лежащоболни лица.

Срок на изпълнение

16.05.2016 г. – 30.04.2020 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

786 655,65 лв.