Текущи


ПРОЕКТ С НАИМЕНОВАНИЕ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ЛУКОВИТ“

Източник на финансиране

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в това число и по линия на механизма REACT-EU

Приоритента ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“

Процедура

BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“

BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + – Компонент 2“

Номер на договора

Договор  BG05M9OP001-6.002-0016-С01 от 12.02.2021 г.

Допълнително споразумение №01 от 06.12.2021 г.

Допълнително споразумение №02 от 07.02.2022 г.

Наименование на проекта

BG05M9OP001-6.002-0016

Патронажна грижа + в община Луковит

Цел на проекта

Предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда. Дейността представлява продължаваща подкрепа и в извънредната обстановка в отговор на актуалните нужди, свързани с превенция и ограничаване на коронавируса и потребностите на уязвимите групи.

Основни дейности

1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора съгласно методика на Министерството на здравеопазването:

услуги, предоставяни от домашните помощници, свързани с подкрепа в битовото обслужване (хранене, обличане, лична хигиена, хигиена в жилището, помощ в домакинството) и с подкрепа за социална активност (помощ при общуване, придружаване до институции, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, закупени със средства на потребителите, заплащане на битови сметки и др.);

медицински манипулации – прием на лекарства, превръзки, обработка на рани, поставяне на инжекции, поставяне на инсулин, проследяване на жизнени показатели (пулс, телесна температура, кръвно налягане) и др.;

рехабилитационни процедури като част от медицинските грижи, които е допустимо да се предоставят извън медицинско заведение.

2. Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране.

3. Транспорт на персонала, предоставящ патронажната грижа, от/до домовете на лицата.

Срок на изпълнение

Начало: 15.02.2021 г.

Продължителност – удължена до 23.08.2022 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

168 104,16 лв.


ПРОЕКТ С НАИМЕНОВАНИЕ „ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА ЛУКОВИТ“

Източник на финансиране

Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU

Процедура

BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“

Номер на договора

Договор BG05FMOP001-5.001-0108-С01 от 15.02.2021 г.
Допълнително споразумение №2
Допълнително споразумение №3 от 10.12.2021 г.
Допълнително споразумение №4 от 28.02.2022 г.
Допълнително споразумение №5 от 29.06.2022 г.

Наименование на проекта

Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Луковит

Цел на проекта

Осигуряване на топъл обяд за уязвими граждани от община Луковит, които поради бедност и продължителна социална изолация в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19, са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

Основни дейности

Определяне на целевите групи.

Приготвяне на топъл обяд в кухнята на Домашен социален патронаж гр. Луковит за 350 нуждаещи се лица от община Луковит за общо 421 работни дни.

Доставка на топлия обяд във всички населени места до домовете на потребителите чрез превозните средства на Домашен социален патронаж гр. Луковит.

Реализиране на съпътстващи мерки съобразени с противоепидемичните мерки с цел ограничаване разпространението на COVID-19 и със специфичните нужди на хората в тези условия.

Срок на изпълнение

Начало: 04.01.2021 г.
Продължителност – удължена до 09.09.2022 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

446 106,54 лв.


ПРОЕКТ С НАИМЕНОВАНИЕ „ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ЗАЕТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ И НЕАКТИВНИ ЛИЦА В ОБЩИНА ЛУКОВИТ“ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ЛУКОВИТ - РОМАН

Източник на финансиране

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“

Процедура

BG05M9OP001-1.118 МИГ Луковит–Роман „Активиране на безработни и неактивни лица в общините Луковит и Роман“  чрез Водено от общностите местно развитие

Номер на договора

Административен договор с регистрационен номер  BG05M9OP001-1.118-0001 от 19.04.2021 г.

Наименование на проекта

BG05M9OP001-1.118-0001 „Възможност за квалификация и заетост на безработни и неактивни лица в община Луковит“

Цел на проекта

Предоставяне на възможности за квалификация и заетост на безработни и неактивни лица в общината чрез обучения и придобиване на нови знания и умения за актуални на пазара на труда професии.

Основни дейности

Основните дейности по проекта включват: подготвителни дейности, обучение на помощник-възпитатели и обучение по време на работа – стажуване на длъжност „озеленител“.

През първите два месеца ще бъдат извършени подготвителни дейности. Издирване и мотивиране на безработни и неактивни лица за включване в проектни дейности.

По дейност „Обучение на помощник-възпитатели“ ще бъдат обучени 6 безработни младежи, като за периода на обучение са предвидени стипендии за обучаващи се лица в размер на 10.00 лв. за всеки присъствен учебен ден в населеното място и по 15.00 лв. за всеки присъствен учебен ден извън населеното място (при минимум 6 учебни часа дневно). Успешно завършилите ще получат документ, доказващ завършеното обучение.

Предвидено е сключване на трудови договори с 6 успешно завършили обучението младежи на длъжност „помощник-възпитател“ за срок от 12 месеца с място на работа – детски градини и подготвителни групи към училища на територията на общината. За половината от помощник-възпитателите ще бъде осигурена допълнителна заетост от 3 /три/ месеца след края на проекта.

По дейност „Обучение по време на работа – стажуване на длъжност „озеленител“ проектът предвижда наемане на 14 безработни лица за срок от 8 месеца за стажуване на длъжност „озеленител“. Лицата ще са от най-уязвимите целеви групи в неравностойно положение на пазара на труда – безработни младежи, продължително безработни на възраст от 30 до 54 г. и над 54 г., завършили курс за ограмотяване и последваща професионална квалификация. По време на стажуването през първите три месеца наетите лица ще работят под ръководството на наставник на конкретно работно място.

Срок на изпълнение

Дейностите стартират от 01 май 2021 г.

Продължителност на проекта – 20 месеца.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

180 275,00 лв., от които:

153 233,75 лв. – европейско финансиране;

 27 041,25 лв. – национално съфинансиране.


ПРОЕКТ С НАИМЕНОВАНИЕ „СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ В КАРЛУКОВО“ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ЛУКОВИТ - РОМАН

Източник на финансиране

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

Процедура

BG05M9OP001-2.116 МИГ Луковит–Роман „Приобщаване и активно включване на територията на общините Луковит и Роман“  чрез Водено от общностите местно развитие

Номер на договора

Административен договор с регистрационен номер  BG05M9OP001-2.116-0001-С01 от 09.03.2021 г.

Наименование на проекта

BG05M9OP001-2.116-0001 „Социално приобщаване в Карлуково“

Цел на проекта

Проектът цели активиране и социално включване чрез прилагане на интегриран подход на хора от уязвими групи в село Карлуково – неактивни, ангажирани с отглеждане на деца или лица вкъщи.

Основни дейности

Основните дейности по проекта включват: общностна работа и подготвителни дейности; консултативна работа – „Училище за родители“ и активиране на безработни родители за започване на работа; Център за ранно детско развитие в с. Карлуково.

В сградата на читалището в село Карлуково ще бъде ситуиран Център за ранно детско развитие като изнесена част на Центъра за обществена подкрепа /ЦОП/ в гр. Луковит. Ще бъде назначено на длъжност „общностен работник“ неакивно или безработно лице от селото.

Предоставяне на консултативни услуги: от психолог – психологическа подкрепа за родители в т. ч. самотни родители, родители на деца с увреждания, многодетни семейства; от консултант „Ранно детско развитие“ – работа с персонала на Центъра за ранно детско развитие, лектории в „Училище за родители“; от здравен консултант – медицинска сестра и акушерка; от социален работник – насочване и осигуряване на услуги за социално включване на деца в риск и деца с увреждания; от юрист – предоставяне на информация на майките във връзка със здравето и образованието на децата, правата като майка, насочване и осигуряване на услуги за социално включване на деца в риск и деца с увреждания. Ще бъдат назначени на трудови договори двама детегледачи и един чистач-хигиенист/поддръжка за период от 18 месеца.

Персоналът на Центъра за ранно детско развитие в с. Карлуково ще бъде методически подпомаган от консултантите в рамките на проекта, като ще изпълнява конкретни трудови задължения. Общностният работник ще работи на терен като издирва семейства в риск от бедност и социално изключване и насочва деца, вкл. деца с увреждания, и родители към социални и здравни услуги и възможности за заетост. Ще оказва подкрепа за интеграция на деца и семейства от маргинализирани групи, вкл. работа за превенция в рисковите общности, ще оказва съдействие на социални и здравни служби, детските градини и училища като част от системния интегриран подход. Детегледачите ще осъществяват почасова грижа за деца от 1 до 6-годишна възраст, които до този момент са били отглеждани вкъщи. Чистач-хигиенистът/поддръжка ще се грижи за хигиената и поддържането на Центъра, но ще оказва съдействие при организацията и осъществяването на всички дейности.

 

Дейностите стартират от 01 юни 2021 г.

Продължителност на проекта – 20 месеца.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

94 474,10 лв., от които:

80 302,99 лв. – европейско финансиране;

14 171,11 лв. – национално съфинансиране.


ПРОЕКТ С НАИМЕНОВАНИЕ „ИНТЕГРИРАНИ СОЦИАЛНИ И ЗДРАВНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ЛУКОВИТ“ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ЛУКОВИТ – РОМАН

Източник на финансиране

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

Процедура

BG05M9OP001-2.091 МИГ Луковит–Роман „Предоставяне на социални и здравни услуги в общността в общините Луковит и Роман“  чрез Водено от общностите местно развитие

Номер на договора

Административен договор с регистрационен номер  BG05M9OP001-2.091-0002 от 01.09.2020 г.

Наименование на проекта

BG05M9OP001-2.091-0002 „Интегрирани социални и здравни услуги в община Луковит“

Цел на проекта

Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и хора над 65-годишна възраст чрез осигуряване на достъпни интегрирани социални и здравни услуги.

Основни дейности

1. Подкрепящи интегрирани социално-здравни услуги за възрастни хора в нужда и хора с увреждания.

2. Местни социални дейности за социално включване.

Ще бъде възобновена и разширена дейността на Центъра за почасови услуги за социално включване в общността или в домашна среда. Екип за почасова работа, включващ координатор, 18 домашни помощници, медицинска сестра, рехабилитатор, психолог/социален работник/трудотерапевт, и шофьор, ще предоставя мобилни интегрирани социално-здравни услуги на потребители от цялата община.

Срок на изпълнение

Дейностите стартират от 01 декември 2020 г.

Продължителност на проекта – 14 месеца.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

199 999,80 лв., от които:

169 999,83 лв. – европейско финансиране;

29 999,97 лв. – национално съфинансиране.


ПРОЕКТ С НАИМЕНОВАНИЕ „ЗАЕТОСТ И ОБЩНОСТНА РАБОТА В СЕЛА В ОБЩИНА ЛУКОВИТ“ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ЛУКОВИТ - РОМАН

Източник на финансиране

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

Процедура

BG05M9OP001-2.085 МИГ Луковит–Роман „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Луковит и Роман“  чрез Водено от общностите местно развитие

Номер на договора

Административен договор с регистрационен номер  BG05M9OP001-2.085-0001 от 22.07.2020 г.

Наименование на проекта

BG05M9OP001-2.085-0001 „Заетост и общностна работа в села в община Луковит“

Цел на проекта

Проектът прилага интегриран подход и съчетание на дейности за подобряване достъпа до заетост, подобряване достъпа до социални и здравни услуги, развитие на местните общности и преодоляване на негативни стереотипи в три села в община Луковит – Дерманци, Бежаново и Ъглен.

Основни дейности

За 12 месеца в селата Дерманци, Бежаново и Ъглен ще бъдат наети на работа 14 безработни лица за поддържане на хигиена в обществени сгради и места за обществено ползване, почистване и поддържане на зелени площи в обществени пространства;

В село Дерманци ще бъде създаден Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа, с изнесени работни места в селата Бежаново и Ъглен и с назначени общностни работници и в трите села. Центърът ще предоставя по график услуги за деца и за родители, индивидуални срещи и групова работа с психолог, социален работник, медицинска сестра и акушерка;

Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи чрез представяне по интригуващ начин работата на Общностния център по отношение на децата и семействата. Заснемане на документален филм за работата по време на проекта и прожектирането му пред местните общности по време на публични събития.

Срок на изпълнение

Дейностите стартират от 01 август 2020 г.

Продължителност на проекта – 18 месеца.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

278 311,41 лв., от които:

236 564,69 лв. – европейско финансиране;

41 746,72 лв. – национално съфинансиране.


ПРОЕКТ С НАИМЕНОВАНИЕ „СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ В ОБЩИНА ЛУКОВИТ“ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ЛУКОВИТ - РОМАН

Източник на финансиране

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет 2: „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“

Процедура

BG05M9OP001-2.084 МИГ Луковит–Роман „Приобщаване и активно включване на територията на общините Луковит и Роман“ чрез Водено от общностите местно развитие

Номер на договора

Административен договор с регистрационен номер  BG05M9OP001-2.084-0001 от 16.06.2020 г.

Наименование на проекта

BG05M9OP001-2.084-0001 „Социално приобщаване в община Луковит“

Цел на проекта

Проектът е насочен към семейства с деца, вкл. с увреждания и хората с увреждания, които се нуждаят от комплексни действия за улесняване достъпа им до заетост с цел повишаване качеството на живот, чрез прилагане на интегриран подход.

Основни дейности

Предоставяне на услуги за семейства с деца;

Ситуиране в селата Беленци и Петревене на изнесени Общностни центрове към Център за обществена подкрепа /ЦОП/ - Луковит;

Активиране на хора с увреждания за търсене на работа и обучение за придобиване на професионална квалификация „Оператор на компютър“.

Срок на изпълнение

Дейностите стартират от 01 юли 2020 г.

Продължителност на проекта – 20 месеца.

Продължителност на заетостта – 18 месеца.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

149 997,62 лв., от които:

127 497,98 лв. – европейско финансиране;

22 499,64 лв. – национално съфинансиране.


Проект с наименование „Реконструкция и благоустрояване на Градската градина в град Луковит“

Източник на финансиране

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Процедура

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 ПЛОЩИ „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Номер на договора

№ BG06RDNP001-7.006-0041-C01 от 05.06.2019 г. между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Луковит

Наименование на проекта

Реконструкция и благоустрояване на Градската градина в град Луковит

Цел

Насърчаване на социалното приобщаване и създаване на предпоставки за оптимална жизнена среда в град Луковит чрез обновяване и осъвременяване на Градската градина, която има нужда от нова зеленина и нова визия, за да стане социализиращ център за отдих и развлечения на малки и големи жители и гости на града

Дейности

 1. Изпълнение на  Строително-монтажни работи включващи:
 • цялостна подмяна на парковата настилка;
 • поставяне на нови бордюри към зелените площи;
 • изграждане на нови зелени площи и цветни партери;
 • реконструкция на зелените площи около паметниците;
 • преустройство на фонтана;
 • изграждане на нова площадка за игра;
 • ново парково осветление към реконструираните зони;
 • водоснабдяване и отвеждане на водата за водната площ;
 • изграждане на обществена зона за отдих -реконструкция на пешеходната алея;
 • реконструкция на съществуващи настилки, облицовки и декоративни елементи от естествен камък при паметник, цветарници, фонтан - дълбоко почистване и обработка на повърхността;
 • изграждане на зони за спорт на открито;
 • изграждане на ВиК системи - питейни чешми, водни площи.
 1. Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР.
 2. Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР.
 3. Консултантски услуги по управление и отчитане на проекта.

Срок на изпълнение

36 месеца

Дата на стартиране: 05.06.2019 г.

Дата на приключване: 05.06.2022 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност

765 705,75 лв., от които :

650 849,88 лв. – финансиране от ЕЗФРСР;

114 855,87 лв. – национално съфинансиране.          


Проект с наименование „Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях на ул. „Симов дол“ и ул. „Кирил и Методий“ в гр. Луковит, община Луковит“

Източник на финансиране

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Процедура

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Номер на договора

№ BG06RDNP001-7.001-0102-C01 от 09.05.2019 г. между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Луковит

Наименование на проекта

Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях на ул. „Симов дол“ и ул. „Кирил и Методий“ в гр. Луковит, община Луковит

Цел

Подобряване на условията за живот на населението чрез осигуряване на достъп до качествена инфраструктура, включваща улични настилки, тротоари и прилежащите съоръжения.

Дейности

- Изпълнение на СМР за „Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях на два подобекта – ул. „Симов дол“ и ул. „Кирил и Методий“ в гр. Луковит.“

- Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР.

- Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР.

- Консултантски услуги по управление и отчитане на проекта.

Срок на изпълнение

36 месеца

Дата на стартиране: 09.05.2019 г.

Дата на приключване: 09.05.2022 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност

1 173 388,17 лв., от които :

   997 379,94 лв. – финансиране от ЕЗФРСР;

   176 008,23 лв. – национално съфинансиране.          


Проект с наименование „Социално-икономическа интеграция в Луковит“

Източник на финансиране

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Процедура

Процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1

Номер на договора

Административен договор от 05.03.2019 г.

Регистрационен номер по ОП РЧР -  BG05M9OP001-2.018-0002-С01

Регистрационен номер по ОП НОИР -  BG05M9OP001-2.018-0002-2014BG05M2OP001-C01

Допълнително споразумение № 01 от 24.09.2020 г.

Наименование на проекта

BG05M9OP001-2.018-0002 Социално-икономическа интеграция в Луковит

Цел на проекта

Чрез взаимно допълващи се мерки по двете оперативни програми, сведени на ниво ползвател, да бъде оказана подкрепа на най-бедните и уязвими семейства в община Луковит.

Основни дейности

Дейности по ОП РЧР:

1. Включване в заетост – осигуряване на субсидирана заетост за 56 безработни лица от ромски произход.

2. Център за обществена подкрепа с общностен център в кв. „Изток“, гр. Луковит – разкриване на ЦОП със социален работник, педагог, логопед и назначаване на общностен работникв изнесения център в кв. „Изток“. В ЦОП и изнесената му част ще се предоставят социални и здравни услуги на около 200 деца, жени и майки.

3. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи – работа с НПО с около 240 деца и младежи от ромската общност.

 

Дейности по ОП НОИР:

1. Допълнително обучение по български език за ученици, за които българският език не е майчин – за около 450 ученици.

2. Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици – за около 140 ученици.

3. Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средното образование – 200 ученици.

4. Работа с родителите – ще бъдат обхванати около 400 родители.

5. Преодоляване на негативни обществени нагласи – работа с НПО – ще бъдат обхванати около 150 ученици.

 

В рамките на проекта ще бъдат назначени 5 образователни медиатори от ромски произход.

Срок на изпълнение

начало: 05.03.2019 г.

край: 31.10.2021 г.

Бенефициент

Община Луковит

Партньори

СУ „Алеко Константинов“ гр. Луковит, ПГСС „Сергей Румянцев“ гр. Луковит, ОУ „Христо Ботев“ с. Румянцево, НУ „Инж. Вълков“ гр. Луковит, Сдружение „Знание“-Ловеч

Асоциирани партньори

Министерство на образованието и науката, Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта, РЗИ-Ловеч

Стойност на проекта

Обща стойност: 1 022 011,10 лв., от които:

- Финансиране по ОП РЧР – 633 926,21 лв., от които 538 837,28 лв. европейско и 95 088,93 лв. национално съфинансиране;

- Финансиране по ОП НОИР – 388 084,89 лв., от които 329 872,16 лв. европейско и 58 212,73 лв. национално съфинансиране.