Текущи


ПРОЕКТ С НАИМЕНОВАНИЕ „ЗАЕТОСТ И ОБЩНОСТНА РАБОТА В СЕЛА В ОБЩИНА ЛУКОВИТ“ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ЛУКОВИТ - РОМАН

Източник на финансиране

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

Процедура

BG05M9OP001-2.085 МИГ Луковит–Роман „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Луковит и Роман“  чрез Водено от общностите местно развитие

Номер на договора

Административен договор с регистрационен номер  BG05M9OP001-2.085-0001 от 22.07.2020 г.

Наименование на проекта

BG05M9OP001-2.085-0001 „Заетост и общностна работа в села в община Луковит“

Цел на проекта

Проектът прилага интегриран подход и съчетание на дейности за подобряване достъпа до заетост, подобряване достъпа до социални и здравни услуги, развитие на местните общности и преодоляване на негативни стереотипи в три села в община Луковит – Дерманци, Бежаново и Ъглен.

Основни дейности

За 12 месеца в селата Дерманци, Бежаново и Ъглен ще бъдат наети на работа 14 безработни лица за поддържане на хигиена в обществени сгради и места за обществено ползване, почистване и поддържане на зелени площи в обществени пространства;

В село Дерманци ще бъде създаден Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа, с изнесени работни места в селата Бежаново и Ъглен и с назначени общностни работници и в трите села. Центърът ще предоставя по график услуги за деца и за родители, индивидуални срещи и групова работа с психолог, социален работник, медицинска сестра и акушерка;

Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи чрез представяне по интригуващ начин работата на Общностния център по отношение на децата и семействата. Заснемане на документален филм за работата по време на проекта и прожектирането му пред местните общности по време на публични събития.

Срок на изпълнение

Дейностите стартират от 01 август 2020 г.

Продължителност на проекта – 18 месеца.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

278 311,41 лв., от които:

236 564,69 лв. – европейско финансиране;

41 746,72 лв. – национално съфинансиране.


ПРОЕКТ С НАИМЕНОВАНИЕ „СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ В ОБЩИНА ЛУКОВИТ“ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ЛУКОВИТ - РОМАН

Източник на финансиране

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет 2: „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“

Процедура

BG05M9OP001-2.084 МИГ Луковит–Роман „Приобщаване и активно включване на територията на общините Луковит и Роман“ чрез Водено от общностите местно развитие

Номер на договора

Административен договор с регистрационен номер  BG05M9OP001-2.084-0001 от 16.06.2020 г.

Наименование на проекта

BG05M9OP001-2.084-0001 „Социално приобщаване в община Луковит“

Цел на проекта

Проектът е насочен към семейства с деца, вкл. с увреждания и хората с увреждания, които се нуждаят от комплексни действия за улесняване достъпа им до заетост с цел повишаване качеството на живот, чрез прилагане на интегриран подход.

Основни дейности

Предоставяне на услуги за семейства с деца;

Ситуиране в селата Беленци и Петревене на изнесени Общностни центрове към Център за обществена подкрепа /ЦОП/ - Луковит;

Активиране на хора с увреждания за търсене на работа и обучение за придобиване на професионална квалификация „Оператор на компютър“.

Срок на изпълнение

Дейностите стартират от 01 юли 2020 г.

Продължителност на проекта – 20 месеца.

Продължителност на заетостта – 18 месеца.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

149 997,62 лв., от които:

127 497,98 лв. – европейско финансиране;

22 499,64 лв. – национално съфинансиране.


ПРОЕКТ С НАИМЕНОВАНИЕ „ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ЛУКОВИТ“

Източник на финансиране

Национален бюджет чрез Агенция за социално подпомагане (АСП)

Процедура

Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“

Номер на договора

Договор № ФС01-0403 от 15.04.2020 г.

Допълнително споразумение (Анекс) № 1 от 15.06.2020 г.

Допълнително споразумение (Анекс) № 2 от 10.08.2020 г.

Наименование на проекта

 Целево подпомагане с топъл обяд в община Луковит

Цел на проекта

Приготвяне и доставка на топъл обяд в подкрепа на уязвими граждани от община Луковит, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19, са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

Основни дейности

Осигуряване на топла храна в домовете на 170 уязвими жители на община Луковит от следните групи:

 • Лица с ниски доходи, които са под линията на бедност за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;
 • Уязвими лица и възрастни над 65 години, които са без доходи или с доход под линията на бедност за страната, живеят сами и не са в състояние да осигурят прехраната си;
 • Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат на заболяване не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Оказване на съпътстваща подкрепа за потребителите, като закупуване на хранителни продукти или продукти от първа необходимост с техни лични средства.

Срок на изпълнение

Начало: 01 май 2020 г.

Продължителност – удължена до 31 август 2020 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

41 412 лв.


Проект с наименование „Реконструкция и благоустрояване на Градската градина в град Луковит“

Източник на финансиране

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Процедура

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 ПЛОЩИ „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Номер на договора

№ BG06RDNP001-7.006-0041-C01 от 05.06.2019 г. между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Луковит

Наименование на проекта

Реконструкция и благоустрояване на Градската градина в град Луковит

Цел

Насърчаване на социалното приобщаване и създаване на предпоставки за оптимална жизнена среда в град Луковит чрез обновяване и осъвременяване на Градската градина, която има нужда от нова зеленина и нова визия, за да стане социализиращ център за отдих и развлечения на малки и големи жители и гости на града

Дейности

 1. Изпълнение на  Строително-монтажни работи, включващи:
 • цялостна подмяна на парковата настилка;
 • поставяне на нови бордюри към зелените площи;
 • изграждане на нови зелени площи и цветни партери;
 • реконструкция на зелените площи около паметниците;
 • преустройство на фонтана;
 • изграждане на нова площадка за игра;
 • ново парково осветление към реконструираните зони;
 • водоснабдяване и отвеждане на водата за водната площ;
 • изграждане на обществена зона за отдих -реконструкция на пешеходната алея;
 • реконструкция на съществуващи настилки, облицовки и декоративни елементи от естествен камък при паметник, цветарници, фонтан - дълбоко почистване и обработка на повърхността;
 • изграждане на зони за спорт на открито;
 • изграждане на ВиК системи - питейни чешми, водни площи.
 1. Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР.
 2. Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР.
 3. Консултантски услуги по управление и отчитане на проекта.

Срок на изпълнение

36 месеца

Дата на стартиране: 05.06.2019 г.

Дата на приключване: 05.06.2022 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност

765 705,75 лв., от които :

650 849,88 лв. – финансиране от ЕЗФРСР;

114 855,87 лв. – национално съфинансиране.          


Проект с наименование „Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях на ул. „Симов дол“ и ул. „Кирил и Методий“ в гр. Луковит, община Луковит“

Източник на финансиране

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Процедура

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Номер на договора

№ BG06RDNP001-7.001-0102-C01 от 09.05.2019 г. между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Луковит

Наименование на проекта

Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях на ул. „Симов дол“ и ул. „Кирил и Методий“ в гр. Луковит, община Луковит

Цел

Подобряване на условията за живот на населението чрез осигуряване на достъп до качествена инфраструктура, включваща улични настилки, тротоари и прилежащите съоръжения.

Дейности

- Изпълнение на СМР за „Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях на два подобекта – ул. „Симов дол“ и ул. „Кирил и Методий“ в гр. Луковит.“

- Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР.

- Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР.

- Консултантски услуги по управление и отчитане на проекта.

Срок на изпълнение

36 месеца

Дата на стартиране: 09.05.2019 г.

Дата на приключване: 09.05.2022 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност

1 173 388,17 лв., от които :

   997 379,94 лв. – финансиране от ЕЗФРСР;

   176 008,23 лв. – национално съфинансиране.          


Проект с наименование „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Луковит“

Източник на финансиране

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Приоритетни оси

Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

Процедура

Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“

Номер на договора

Административен договор от 09.05.2019 г.

 

Наименование на проекта

BG05M9OP001-2.040-0021 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Луковит

Цел на проекта

Подобряване качеството на живот и създаване на условия за социално включване на възрастните хора и хората с увреждания в общината.

Основни дейности

1. На 60 възрастни хора и лица с увреждания от община Луковит ще се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги, вкл. психологическа помощ и подкрепа.

2. Подбор и обучение на персонала.

3. Предоставяне на психологическа подкрепа на потребителите на патронажната грижа.

4. Закупуване на транспортно средство за мобилна работа.

Срок на изпълнение

14 месеца

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

166 569,44 лв.,

в това число разходи по линия на ЕСФ в размер на 141 584,02 лв.


Проект с наименование „Социално-икономическа интеграция в Луковит“

Източник на финансиране

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Процедура

Процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1

Номер на договора

Административен договор от 05.03.2019 г.

Регистрационен номер по ОП РЧР -  BG05M9OP001-2.018-0002-С01

Регистрационен номер по ОП НОИР -  BG05M9OP001-2.018-0002-2014BG05M2OP001-C01

Наименование на проекта

BG05M9OP001-2.018-0002 Социално-икономическа интеграция в Луковит

Цел на проекта

Чрез взаимно допълващи се мерки по двете оперативни програми, сведени на ниво ползвател, да бъде оказана подкрепа на най-бедните и уязвими семейства в община Луковит.

Основни дейности

Дейности по ОП РЧР:

1. Включване в заетост – осигуряване на субсидирана заетост за 56 безработни лица от ромски произход.

2. Център за обществена подкрепа с общностен център в кв. „Изток“, гр. Луковит – разкриване на ЦОП със социален работник, педагог, логопед и назначаване на общностен работникв изнесения център в кв. „Изток“. В ЦОП и изнесената му част ще се предоставят социални и здравни услуги на около 200 деца, жени и майки.

3. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи – работа с НПО с около 240 деца и младежи от ромската общност.

 

Дейности по ОП НОИР:

1. Допълнително обучение по български език за ученици, за които българският език не е майчин – за около 450 ученици.

2. Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици – за около 140 ученици.

3. Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средното образование – 200 ученици.

4. Работа с родителите – ще бъдат обхванати около 400 родители.

5. Преодоляване на негативни обществени нагласи – работа с НПО – ще бъдат обхванати около 150 ученици.

 

В рамките на проекта ще бъдат назначени 5 образователни медиатори от ромски произход.

Срок на изпълнение

начало: 05.03.2019 г.

край: 31.12.2020 г.

Бенефициент

Община Луковит

Партньори

СУ „Алеко Константинов“ гр. Луковит, ПГСС „Сергей Румянцев“ гр. Луковит, ОУ „Христо Ботев“ с. Румянцево, НУ „Инж. Вълков“ гр. Луковит, Сдружение „Знание“-Ловеч

Асоциирани партньори

Министерство на образованието и науката, Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта, РЗИ-Ловеч

Стойност на проекта

872 018,50 лв., от които:

483 933,61 лв. – финансиране от ОП РЧР

388 084,89 лв. – финансиране от ОП НОИР


Проект с наименование „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Луковит“

Източник на финансиране

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Процедура

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Номер на договора

Договор №11/07/2/0/00639 от 21.03.2018 г. между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Луковит

Наименование на проекта

Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Луковит“, с два подобекта: 1. Общински път LOV 1253 „III-103, Златна Панега - Български извор/ - Голяма Брестница - граница общ. (Ябланица - Луковит) Дъбен – Тодоричене - III - 307“ (стар № IV-10345) и 2. Общински път LOV 1090 „III-305, Ъглен-Торос / Торос - Дъбен/ LOV 1253“ (стар № 10347)

Цел

Възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло, както и подобряване на отводняването им

Дейности

Дейностите включват реконструкция и рехабилитация на два подобекта.

Първият е общински път LOV 1253 „ІІІ-103, Златна Панега-Български извор/ - Голяма Брестница-граница общ. (Ябланица – Луковит) Дъбен –Тодоричене-ІІІ-307“ (стар № ІV-10345) – Лот II-от км 10+500 до км 15+000. Участъкът е с дължина 4,5 км.

Вторият подобект е общински път LOV 1090 “ІІІ-305, Ъглен-Торос / Торос-Дъбен/ LOV 1253“ (стар № 10347) – от км 0+000 до км 6+700. Отсечката е с дължина 6,7 км.

Срок на изпълнение

Начало – 21.03.2018 г.

Край – 20.03.2021 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност

5 249 395,20 лв., от които:

4 461 985,92 лв. европейско финансиране

и 787 409,28 лв. национално съфинансиране.


Проект с наименование „Подобряване на инфраструктурата на СУ “Алеко Константинов“ гр. Луковит”

Източник на финансиране

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Процедура

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Номер на договора

Договор №11/07/2/000584 от 10.11.2017 г.

Наименование на проекта

Подобряване на инфраструктурата на СУ „Алеко Константинов“ гр. Луковит

Цел на проекта

Подобряване на образователната инфраструктура, чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност, вътрешни и външни ремонти по сградата, изграждане на достъпна среда в сградата на училището, облагородяване на дворното пространство и местата за спорт

Основни дейности

Строително-ремонтни работи в сградата на СУ „Алеко Константинов“ гр. Луковит, двора на училището и спортните площадки на ул. „Гето Йошев“, които включват мерки за енергийна ефективност: топлоизолиране на пода и на покрива на цялата сграда на училището; монтиране на слънчеви колектори, реконструкция на отоплителна инсталация и монтиране на автоматично управление; отводняване на покрива, поставяне на нова топло и хидроизолация, ремонт на терасите на IV и V етаж; ремонт на ВиК системата, както вътре в сградата, така и външно,. ремонт на санитарните помещения, вкл. пригаждането им за хора с увреждания; монтаж на асансьор до V етаж; ремонт на част от някои от класните стаи - настилки и стени, боядисване, монтаж на щори.

Ремонтните работи предвиждат и обособяване на съблекални и санитарни помещения до физкултурния салон, който ще бъде оборудван с хандбални врати и баскетболни кошове. В двора на училището ще се изгради игрище за народна топка за по-малките ученици и фитнес на открито за по-големите.

Ще се монтира видеонаблюдение и сигнално-охранителна система в сградата, ще се изгради нова плътна ограда по ул. „Гето Йошев“ и ще се реконструира оградата по ул. „Възраждане“, ще се поставят нови портални врати и ще се обособи нов вход от северната страна.

В обхвата на проекта е предвиден ремонт и благоустрояване на спортното игрище към училището  (на ул.“Гето Йошев“) - ремонт на съблекалните и  на оградата, обособяване на открита зона с фитнес уреди в най-високата част. На едно от нивата ще бъде оформено игрище с ударопоглъщаща настилка, а останалите ще се преасфалтират. Ще бъдат монтирани кошове за баскетбол, врати за минифутбол и хандбал и волейболна мрежа.

Срок на изпълнение

36 месеца – до  11.11.2020 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

1 323 820,50 лв. без ДДС