Текущи


ПРОЕКТ С НАИМЕНОВАНИЕ „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА ЛУКОВИТ“

Източник на финансиране

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“

Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+)

Процедура

BG05SFPR002-2.003 Бъдеще за децата

Номер на договора

Административен договор № BG05SFPR002-2.003-0054-C01 от 08.09.2023 г.

Наименование на проекта

BG05SFPR002-2.003-0054 Бъдеще за децата в община Луковит

Цел на проекта

Създаване на условия за подобряване благосъстоянието на деца в риск от бедност и социално изключване, живеещи на територията на община Луковит.

Основни дейности

Проектът обхваща пет населени места – селата Беленци, Петревене, Бежаново, Дерманци и гр. Луковит.

Дейностите включват:

- Подбор и наемане на персонал за предоставяне на дейностите по специфична цел 3 на процедурата. Предоставяне на дейностите: услуги за ранно детско развитие; патронажна грижа за деца до 3-годишна възраст; интегрирани социални и социално-здравни услуги за деца и младежи до завършване на средно образование, вкл. за деца и младежи с увреждания и с потребност от постоянни медицински грижи; превантивни и подкрепящи услуги в общността за деца и младежи до завършване на средно образование.

- Подбор и наемане на персонал за извършване на дейности по специфична цел 2 на процедурата. Дейностите включват информационна кампания и работа с по-големи групи. 

- Въвеждащи и надграждащи обучения, вкл. и супервизия на всички специалисти, включени в екипа за изпълнение на дейностите (общностни работници, медицински сестри и акушерка, юрист, психолог и педагози).

Срок на изпълнение

Начало – 08.09.2023 г.

Край – 08.10.2025 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

390 563,60 лв., от които 331 979,06 лв. европейски средства и 58 584,54 лв. национално финансиране


ПРОЕКТ С НАИМЕНОВАНИЕ „РЕКОНСТРУКЦИЯ/РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЧАСТЪК ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТ LOV1093 ЛУКОВИТ – ГАРА КАРЛУКОВО“

Източник на финансиране

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Приоритет 6 „Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони“

Област с поставен акцент 6Б „Стимулиране на местното развитие в селските райони“

Процедура

BG06RDNP001-7.019 Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Номер на договора

Административен договор №BG06RDNP001-7.019-0031-C01 от 16.08.2023 г.

Наименование на проекта

BG06RDNP001-7.019-0031 Реконструкция/рехабилитация на участък от общински път LOV1093 Луковит – гара Карлуково

Цел на проекта

Да се повиши качеството на живот в община Луковит, като чрез реконструкция и рехабилитация на част от общински път Луковит – гара Карлуково ( LOV1093) се подобри транспортната свързаност и достъпност, създадат се по-добри условия за достъп на населението до основни услуги и заетост и се стимулира устойчивото развитие на общината.

Основни дейности

1. Реконструкция/рехабилитация на общински път  LOV1093 Луковит – гара Карлуково - участък от км 0+000 до км 5+000: Общински път Луковит - Карлуково  LOV1093 преминава през землищата на три населени места – Луковит, Петревене и Карлуково. Пътят е важен за населението на града и на селата Карлуково и Беленци, защото осигурява най-пряк достъп до общинския център и съответно до услуги. Пътят преминава през гр. Луковит (по ул. „Цоньо Матев“ и ул. „Сан Стефано“) като започва от км 0+000 (републикански път I-3/ул. "Любен Каравелов") и свършва до жп гара Карлуково. Настоящият проект включва ремонт/рехабилитация на участък с обща дължина 5 км - етап 1. Предвижда се реконструкция/рехабилитация на 32986 кв.м асфалтова настилка и 3899,75 кв.м тротоари, изграждане на трасе за кабелна мрежа – 4995 м и 37 бетонови ревизионни шахти.

2. Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР.

3. Изпълняване на строителен надзор при изпълнение на СМР.

4. Консултантски услуги по управление и отчитане на проекта.

Срок на изпълнение

Начало – 16.08.2023 г.

Край – 15.09.2025 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

2 899 359,93 лв. без ДДС,  от които 85 % или 2 464 455,94 лв. европейски средства и 434 903,99 лв. (15 %) национално финансиране


ПРОЕКТ С НАИМЕНОВАНИЕ „СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В УЧИЛИЩАТА В С. ДЕРМАНЦИ И С. ТОРОС“ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ЛУКОВИТ – РОМАН

Източник на финансиране

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“

Процедура

BG06RDNP001-19.650 „МИГ Луковит – Роман“ – мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Номер на договора

Договор  BG06RDNP001-19.650-0001-С01 от 28.06.2023 г.

Наименование на проекта

BG06RDNP001-19.650-0001 Спортни площадки в училищата в с. Дерманци и с. Торос

Цел на проекта

Целта на проекта е инвестиция в училищата в две села на община Луковит, където ще бъдат изградени спортни площадки.  

Основни дейности

Обновяване /реконструкция/ на спортни площадки – 2 броя.

Проектът предвижда изграждане на две комбинирани спортни площадки за минифутбол и волейбол в двора на Обединено училище „Неофит Рилски“ с. Дерманци и в двора на Основно училище „Васил Левски“ с. Торос. Двете училища са важни за образователната система, защото в тях се обучават общо над 280 ученици. Освен в училищата, в двете населени места няма друга възможност за спорт.

Срок на изпълнение

Начало – 28.06.2023 г.

Край – 30.06.2025 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

298 120,08 лв., от които:

268 308,06 лв. – финансиране от ЕЗФРСР;

  29 812,02 лв. – национално съфинансиране.


ПРОЕКТ С НАИМЕНОВАНИЕ „ЕКОПЪТЕКА ПРИ СЕЛО ЪГЛЕН“ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ЛУКОВИТ – РОМАН

Източник на финансиране

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“

Процедура

BG06RDNP001-19.510 „МИГ Луковит – Роман“ – мярка 19-7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Луковит – Роман“

Номер на договора

Договор  BG06RDNP001-19.510-0001-С01 от 25.05.2023 г.

Наименование на проекта

BG06RDNP001-19.510-0001 Екопътека при село Ъглен

Цел на проекта

Целта на проекта е реализиране на инвестиции в публично ползвана инфраструктура за отдих и туризъм чрез изграждане на екопътека в района на село Ъглен.

Основни дейности

Изграждане на екопътека при село Ъглен – първи етап

Проектът предвижда изграждането на екопътека по поречието на река Вит, на територията на Защитена зона "Студенец", в землището на с. Ъглен, община Луковит.

Проектното трасе е с обща дължина около 7 км, но с настоящата инвестиция се реализира І етап – около 4,740 км. Трасето на екопътеката и съоръженията към нея са разположени изцяло в общински имоти по съществуващ черен път. Ще бъде изградена прилежаща, дребна по мащаби, туристическа инфраструктура: маркировка, обособяване на места за отдих, поставяне на пътеуказателни и информационни табели за представяне на местни исторически събития и природни забележителности. Предвиденото лесопарково обзавеждане включва маси, пейки, беседка и навес, дъсчен мост, информационни пана и указателни табели. Всички нови архитектурни елементи ще бъдат изработени от естествени материали – дърво, камък, метал.

Проектът ще осигури безопасен достъп по поречието на реката до т.нар. Човешка пещера, като същевременно ще ограничи неконтролираното навлизане в защитената местност.

Срок на изпълнение

Начало – 25.05.2023 г.

Край – 30.06.2025 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

192 527,50 лв., от които:

173 274,75 лв. – финансиране от ЕЗФРСР;

  19 252,75 лв. – национално съфинансиране.


ПРОЕКТ С НАИМЕНОВАНИЕ „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ“

Източник на финансиране

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+)

Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности"

Процедура

BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“

Номер на договора

Договор BG05SFPR002-2.002-0063-С01 от 23.03.2023 г.

Наименование на проекта

BG05SFPR002-2.002-0063 Укрепване на общинския капацитет на Община Луковит

Цел на проекта

Подготовка на общинските служители и изграждане на капацитет за прилагане на Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ по отношение на администрирането им

Основни дейности

Наемане, обучение и супервизия на персонала:

  • създаване на фронт офис, достъпен за хора с увреждания;
  • наемане на двама нови служители;
  • обучения и супервизии на служителите относно задълженията и отговорностите на общините в изпълнение на  Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ.

Обезпечаване на правомощията на Община Луковит по  Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ:

  • ремонт на помещение за фронт офис;
  • обезпечаване на механизма по сътрудничество и наблюдение на социалните услуги чрез съвета по въпросите на социалните услуги;
  • изготвяне на анализ на потребностите от социални услуги и анализ на предоставяните интегрирани здравно-социални услуги;
  • разработване на програма за развитие на социалните услуги на територията на общината;
  • провеждане на разяснително-информационна кампания за предоставянето на личната помощ, социалните и интегрирани здравно-социални услуги, както и информираност на гражданите за възможностите за разрешаване на проблемите, свързани с липсата на достъпност на хората с увреждания, вкл. във връзка с популяризиране на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност.

Срок на изпълнение

Начало – 23.03.2023 г.

Край – 23.03.2025 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

118 407 лв., от които:

100 645,95 лв. – финансиране от Европейския съюз;

17 761,05 лв. – национално финансиране.  


ПРОЕКТ С НАИМЕНОВАНИЕ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ЛУКОВИТ“

Източник на финансиране

Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027

Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+)

Процедура

BG05SFPR003-1.001 Топъл обяд

Номер на договора

Административен договор с регистрационен номер BG05SFPR003-1.001-0098-C01 от 30.12.2022 г.

Наименование на проекта

BG05SFPR003-1.001-0098 „Топъл обяд в община Луковит“

Цел на проекта

Общата цел на проекта е да бъдат подкрепени най-нуждаещите се лица на територията на цялата община Луковит от уязвими групи, които поради бедност и продължителна социална изолация са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

Конкретната цел е чрез приготвяне и доставка до дома на топъл обяд за 350 души от територията на цялата община да се преодолее ситуацията на бедност и лишения, в които те живеят.

Основни дейности

Предоставяне на топъл обяд в домовете на 350 най-нуждаещи се лица на територията на всички населени места в община Луковит в работните дни (общо 755 работни дни) и предоставяне на съпътстващи мерки съобразно индивидуалните нужди на потребителите, които са от следните групи:

- лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

- лица, обект на социално подпомагане, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности;

- лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия;

- лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация;

- скитащи и бездомни лица;

- лица от уязвими групи – граждани от трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището на бежанците.

Срок на изпълнение

Дата на подписване на договора – 30.12.2022 г.

Дейностите стартират от 01.10.2022 г.

Продължителност – до 30.09.2025 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

963 984,00 лв.


ПРОЕКТ С НАИМЕНОВАНИЕ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ЛУКОВИТ“

Източник на финансиране

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+)

Процедура

BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“

Номер на договора

Договор BG05SFPR002-2.001-0053-С01 от 04.01.2023 г.

Наименование на проекта

BG05SFPR002-2.001-0053 Грижа в дома в община Луковит

Цел на проекта

Осигуряване на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа

Основни дейности

Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, вкл. и в контекста на пандемични ситуации, както и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, като е допустимо заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

Екипът за предоставяне на услугите включва: 30 домашни помощници, 3 медицински сестри, рехабилитатор, психиатър, 2 социални работници, специализирани за работа с лица с тежки увреждания, 2 психолози, диспечер и шофьор. Предвижда се обучение и супервизия за персонала. Услугите ще се предоставят мобилно и по график.

Срок на изпълнение

Начало – 04.01.2023 г.

Край – 04.03.2024 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

518 315,62 лв.

100% БФП


ПРОЕКТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО С НАИМЕНОВАНИЕ „УКРЕПВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА БОЛНИЧНАТА МРЕЖА ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ КРИЗИ“, ПАРТНЬОР – ОБЩИНА ЛУКОВИТ

Източник на финансиране

Програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Европейски съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие

Процедура

BG16RFOP001-9.001 Мерки за справяне с пандемията

Номер на договора

Споразумение за сътрудничество

Наименование на проекта

BG16RFOP001-9.001-0002 Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи

Цел на проекта

Укрепване на капацитета на здравната система в условията на продължаваща пандемия от COVID-19 и готовност на болничната мрежа за съвременна и ефективна реакция при възникнали кризи

Специфични цели:

  • Осигуряване на подкрепа за болничната мрежа за преодоляване на кризата с  COVID-19  чрез обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти със заразни заболявания;
  • Осигуряване на медицинско и немедицинско оборудване за наблюдение и лечение на пациенти с COVID-19. 

Основни дейности

1. Извършване на СМР за обособяване на изолирани структури за лечение и наблюдение на пациенти с  COVID-19  и други заразни заболявания;

2. Осъществяване на строителен надзор;

3. Упражняване на авторски надзор;

4. Проектиране;

5. Доставка на медицинско и болнично оборудване;

6. Дейности за организация и управление на проекта и осигуряване на информация и комуникация.

Срок на изпълнение

Начало – 20.05.2022 г.

Край – 20.12.2023 г.

Бенефициент

Министерство на здравеопазването

Партньори

Община Луковит,

заедно с още 33 общини и 27 общински лечебни заведения в страната

Стойност на проекта

97 791 432 лв. 100% БФП

Бюджет на партньора Община Луковит – 158 318 лв.


https://www.livechatalternative.com/