Текущи


Проект с наименование „Реконструкция и благоустрояване на Градската градина в град Луковит“

Източник на финансиране

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Процедура

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 ПЛОЩИ „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Номер на договора

№ BG06RDNP001-7.006-0041-C01 от 05.06.2019 г. между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Луковит

Наименование на проекта

Реконструкция и благоустрояване на Градската градина в град Луковит

Цел

Насърчаване на социалното приобщаване и създаване на предпоставки за оптимална жизнена среда в град Луковит чрез обновяване и осъвременяване на Градската градина, която има нужда от нова зеленина и нова визия, за да стане социализиращ център за отдих и развлечения на малки и големи жители и гости на града

Дейности

 1. Изпълнение на  Строително-монтажни работи, включващи:
 • цялостна подмяна на парковата настилка;
 • поставяне на нови бордюри към зелените площи;
 • изграждане на нови зелени площи и цветни партери;
 • реконструкция на зелените площи около паметниците;
 • преустройство на фонтана;
 • изграждане на нова площадка за игра;
 • ново парково осветление към реконструираните зони;
 • водоснабдяване и отвеждане на водата за водната площ;
 • изграждане на обществена зона за отдих -реконструкция на пешеходната алея;
 • реконструкция на съществуващи настилки, облицовки и декоративни елементи от естествен камък при паметник, цветарници, фонтан - дълбоко почистване и обработка на повърхността;
 • изграждане на зони за спорт на открито;
 • изграждане на ВиК системи - питейни чешми, водни площи.
 1. Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР.
 2. Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР.
 3. Консултантски услуги по управление и отчитане на проекта.

Срок на изпълнение

36 месеца

Дата на стартиране: 05.06.2019 г.

Дата на приключване: 05.06.2022 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност

765 705,75 лв., от които :

650 849,88 лв. – финансиране от ЕЗФРСР;

114 855,87 лв. – национално съфинансиране.          


Проект с наименование „Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях на ул. „Симов дол“ и ул. „Кирил и Методий“ в гр. Луковит, община Луковит“

Източник на финансиране

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Процедура

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Номер на договора

№ BG06RDNP001-7.001-0102-C01 от 09.05.2019 г. между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Луковит

Наименование на проекта

Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях на ул. „Симов дол“ и ул. „Кирил и Методий“ в гр. Луковит, община Луковит

Цел

Подобряване на условията за живот на населението чрез осигуряване на достъп до качествена инфраструктура, включваща улични настилки, тротоари и прилежащите съоръжения.

Дейности

- Изпълнение на СМР за „Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях на два подобекта – ул. „Симов дол“ и ул. „Кирил и Методий“ в гр. Луковит.“

- Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР.

- Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР.

- Консултантски услуги по управление и отчитане на проекта.

Срок на изпълнение

36 месеца

Дата на стартиране: 09.05.2019 г.

Дата на приключване: 09.05.2022 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност

1 173 388,17 лв., от които :

   997 379,94 лв. – финансиране от ЕЗФРСР;

   176 008,23 лв. – национално съфинансиране.          


Проект с наименование „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Луковит“

Източник на финансиране

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Приоритетни оси

Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

Процедура

Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“

Номер на договора

Административен договор от 09.05.2019 г.

 

Наименование на проекта

BG05M9OP001-2.040-0021 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Луковит

Цел на проекта

Подобряване качеството на живот и създаване на условия за социално включване на възрастните хора и хората с увреждания в общината.

Основни дейности

1. На 60 възрастни хора и лица с увреждания от община Луковит ще се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги, вкл. психологическа помощ и подкрепа.

2. Подбор и обучение на персонала.

3. Предоставяне на психологическа подкрепа на потребителите на патронажната грижа.

4. Закупуване на транспортно средство за мобилна работа.

Срок на изпълнение

14 месеца

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

166 569,44 лв.,

в това число разходи по линия на ЕСФ в размер на 141 584,02 лв.


Проект с наименование „Социално-икономическа интеграция в Луковит“

Източник на финансиране

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Процедура

Процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1

Номер на договора

Административен договор от 05.03.2019 г.

Регистрационен номер по ОП РЧР -  BG05M9OP001-2.018-0002-С01

Регистрационен номер по ОП НОИР -  BG05M9OP001-2.018-0002-2014BG05M2OP001-C01

Наименование на проекта

BG05M9OP001-2.018-0002 Социално-икономическа интеграция в Луковит

Цел на проекта

Чрез взаимно допълващи се мерки по двете оперативни програми, сведени на ниво ползвател, да бъде оказана подкрепа на най-бедните и уязвими семейства в община Луковит.

Основни дейности

Дейности по ОП РЧР:

1. Включване в заетост – осигуряване на субсидирана заетост за 56 безработни лица от ромски произход.

2. Център за обществена подкрепа с общностен център в кв. „Изток“, гр. Луковит – разкриване на ЦОП със социален работник, педагог, логопед и назначаване на общностен работникв изнесения център в кв. „Изток“. В ЦОП и изнесената му част ще се предоставят социални и здравни услуги на около 200 деца, жени и майки.

3. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи – работа с НПО с около 240 деца и младежи от ромската общност.

 

Дейности по ОП НОИР:

1. Допълнително обучение по български език за ученици, за които българският език не е майчин – за около 450 ученици.

2. Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици – за около 140 ученици.

3. Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средното образование – 200 ученици.

4. Работа с родителите – ще бъдат обхванати около 400 родители.

5. Преодоляване на негативни обществени нагласи – работа с НПО – ще бъдат обхванати около 150 ученици.

 

В рамките на проекта ще бъдат назначени 5 образователни медиатори от ромски произход.

Срок на изпълнение

начало: 05.03.2019 г.

край: 31.12.2020 г.

Бенефициент

Община Луковит

Партньори

СУ „Алеко Константинов“ гр. Луковит, ПГСС „Сергей Румянцев“ гр. Луковит, ОУ „Христо Ботев“ с. Румянцево, НУ „Инж. Вълков“ гр. Луковит, Сдружение „Знание“-Ловеч

Асоциирани партньори

Министерство на образованието и науката, Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта, РЗИ-Ловеч

Стойност на проекта

872 018,50 лв., от които:

483 933,61 лв. – финансиране от ОП РЧР

388 084,89 лв. – финансиране от ОП НОИР


Проект с наименование „Укрепване на свлачище LOV19.44327.02 – откос на път за регионално ДТБО – ул. „Синчец“, в град Луковит“

Източник на финансиране

Министерството на околната среда и водите – Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Процедура

№BG16M1OP002-4.003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканската пътна мрежа)“, приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища по ОПОС 2014-2020 г.

 

Номер на договора

Административен договор №Д-34-15/21.03.2018

Наименование на проекта

Укрепване на свлачище LOV19.44327.02 – откос на път за регионално ДТБО – ул. „Синчец“, в гр. Луковит

Цел на проекта

Възстановяване и опазване на инфраструктурата и околната среда и предотвратяване риска от свлачищни процеси в района на ул. „Синчец“ в гр. Луковит

Основни дейности

Изграждане на силова укрепителна пилотно-анкерна система на свлачището, възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на засегнатия пътен участък, включително отводняване и изграждане на контролно-измервателна система (КИС), чрез която да се наблюдава свлачищния процес.

Срок на изпълнение

18 месеца

начало: 21.03.2018 г.

край: 21.09.2019 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

649 732,14 лв., от които:

552 272,32 лв. – финансиране от ЕС чрез Кохезионен фонд

97 459,82 лв. – национално съфинансиране


Проект с наименование „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Луковит“

Източник на финансиране

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Процедура

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Номер на договора

Договор №11/07/2/0/00639 от 21.03.2018 г. между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Луковит

Наименование на проекта

Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Луковит“, с два подобекта: 1. Общински път LOV 1253 „III-103, Златна Панега - Български извор/ - Голяма Брестница - граница общ. (Ябланица - Луковит) Дъбен – Тодоричене - III - 307“ (стар № IV-10345) и 2. Общински път LOV 1090 „III-305, Ъглен-Торос / Торос - Дъбен/ LOV 1253“ (стар № 10347)

Цел

Възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло, както и подобряване на отводняването им

Дейности

Дейностите включват реконструкция и рехабилитация на два подобекта.

Първият е общински път LOV 1253 „ІІІ-103, Златна Панега-Български извор/ - Голяма Брестница-граница общ. (Ябланица – Луковит) Дъбен –Тодоричене-ІІІ-307“ (стар № ІV-10345) – Лот II-от км 10+500 до км 15+000. Участъкът е с дължина 4,5 км.

Вторият подобект е общински път LOV 1090 “ІІІ-305, Ъглен-Торос / Торос-Дъбен/ LOV 1253“ (стар № 10347) – от км 0+000 до км 6+700. Отсечката е с дължина 6,7 км.

Срок на изпълнение

Начало – 21.03.2018 г.

Край – 20.03.2021 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност

5 249 395,20 лв., от които:

4 461 985,92 лв. европейско финансиране

и 787 409,28 лв. национално съфинансиране.


Проект с наименование „Осигуряване на достъпна среда в сградата на общинска администрация Луковит“ по „Красива България“ 2018

Източник на финансиране

Министерство на труда и социалната политика по проект „Красива България“ 2018

Процедура

Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”
Мярка М03 „Професионално обучение за придобиване на квалификация“

Наименование на проекта

Осигуряване на достъпна среда в сградата на общинска администрация Луковит

Цел на проекта

Подобряване на комуникационните и санитарно-хигиенните условия в сградата за осигуряване на достъп и комфорт на клиентите и посетителите на общинската администрация

Основни дейности

Изграждане на нов външен асансьор с четири спирки за преодоляване на различните нива на сградата.
Ремонт на конферентната зала (общински салон) за заседания на Общинския съвет с цел осигуряване на комуникационни пространства в сградата.
Ремонт на санитарните възли на първия, втория и четвъртия етаж с цел подобряване на санитарно-хигиенните условия и обособяване на такива за хора с увреждания  - по два броя на етаж (мъжки и женски).
Професионално обучение по утвърдени модули в сферата на строителството на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ безработни лица.

Срок на изпълнение 2018 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

216 888 лв.
Община Луковит участва с 53% от общата стойност


Проект с наименование „Подобряване на инфраструктурата на СУ “Алеко Константинов“ гр. Луковит”

Източник на финансиране

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Процедура

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Номер на договора

Договор №11/07/2/000584 от 10.11.2017 г.

Наименование на проекта

Подобряване на инфраструктурата на СУ „Алеко Константинов“ гр. Луковит

Цел на проекта

Подобряване на образователната инфраструктура, чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност, вътрешни и външни ремонти по сградата, изграждане на достъпна среда в сградата на училището, облагородяване на дворното пространство и местата за спорт

Основни дейности

Строително-ремонтни работи в сградата на СУ „Алеко Константинов“ гр. Луковит, двора на училището и спортните площадки на ул. „Гето Йошев“, които включват мерки за енергийна ефективност: топлоизолиране на пода и на покрива на цялата сграда на училището; монтиране на слънчеви колектори, реконструкция на отоплителна инсталация и монтиране на автоматично управление; отводняване на покрива, поставяне на нова топло и хидроизолация, ремонт на терасите на IV и V етаж; ремонт на ВиК системата, както вътре в сградата, така и външно,. ремонт на санитарните помещения, вкл. пригаждането им за хора с увреждания; монтаж на асансьор до V етаж; ремонт на част от някои от класните стаи - настилки и стени, боядисване, монтаж на щори.

Ремонтните работи предвиждат и обособяване на съблекални и санитарни помещения до физкултурния салон, който ще бъде оборудван с хандбални врати и баскетболни кошове. В двора на училището ще се изгради игрище за народна топка за по-малките ученици и фитнес на открито за по-големите.

Ще се монтира видеонаблюдение и сигнално-охранителна система в сградата, ще се изгради нова плътна ограда по ул. „Гето Йошев“ и ще се реконструира оградата по ул. „Възраждане“, ще се поставят нови портални врати и ще се обособи нов вход от северната страна.

В обхвата на проекта е предвиден ремонт и благоустрояване на спортното игрище към училището  (на ул.“Гето Йошев“) - ремонт на съблекалните и  на оградата, обособяване на открита зона с фитнес уреди в най-високата част. На едно от нивата ще бъде оформено игрище с ударопоглъщаща настилка, а останалите ще се преасфалтират. Ще бъдат монтирани кошове за баскетбол, врати за минифутбол и хандбал и волейболна мрежа.

Срок на изпълнение

36 месеца – до  11.11.2020 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

1 323 820,50 лв. без ДДС


Проект с наименование „Осигуряване на топъл обяд в община Луковит - 2016“ с продължителност до 2020 г.

Източник на финансиране

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“ BG05FMOP001-3.002

Номер на договор

Допълнително споразумение №4 от 03.10.2018г. към договор BG05FMOP001-3.002-0021-C01

Наименование на проекта

Осигуряване на топъл обяд в община Луковит - 2016

Цел на проекта

Задоволяване потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигуряват сами, подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и подкрепа на лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от ППЗСП и самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии.

Основни дейности

Подбор на кандидати за потребители на услугата, сключване на договори, предоставяне на безплатна храна всеки обед от Домашен социален патронаж гр. Луковит на 400 социално слаби, самотно живеещи и лежащоболни лица.

Срок на изпълнение

16.05.2016 г. – 30.04.2020 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

786 655,65 лв.