Текущи


ПРОЕКТ С НАИМЕНОВАНИЕ „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ“

Източник на финансиране

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+)

Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности"

Процедура

BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“

Номер на договора

Договор BG05SFPR002-2.002-0063-С01 от 23.03.2023 г.

Наименование на проекта

BG05SFPR002-2.002-0063 Укрепване на общинския капацитет на Община Луковит

Цел на проекта

Подготовка на общинските служители и изграждане на капацитет за прилагане на Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ по отношение на администрирането им

Основни дейности

Наемане, обучение и супервизия на персонала:

  • създаване на фронт офис, достъпен за хора с увреждания;
  • наемане на двама нови служители;
  • обучения и супервизии на служителите относно задълженията и отговорностите на общините в изпълнение на  Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ.

Обезпечаване на правомощията на Община Луковит по  Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ:

  • ремонт на помещение за фронт офис;
  • обезпечаване на механизма по сътрудничество и наблюдение на социалните услуги чрез съвета по въпросите на социалните услуги;
  • изготвяне на анализ на потребностите от социални услуги и анализ на предоставяните интегрирани здравно-социални услуги;
  • разработване на програма за развитие на социалните услуги на територията на общината;
  • провеждане на разяснително-информационна кампания за предоставянето на личната помощ, социалните и интегрирани здравно-социални услуги, както и информираност на гражданите за възможностите за разрешаване на проблемите, свързани с липсата на достъпност на хората с увреждания, вкл. във връзка с популяризиране на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност.

Срок на изпълнение

Начало – 23.03.2023 г.

Край – 23.03.2025 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

118 407 лв., от които:

100 645,95 лв. – финансиране от Европейския съюз;

17 761,05 лв. – национално финансиране.  


ПРОЕКТ С НАИМЕНОВАНИЕ „ЗАКУПУВАНЕ НА НОВ НЕУПОТРЕБЯВАН ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ - ЛУКОВИТ“

Източник на финансиране

Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) към Министерството на труда и социалната политика

Процедура

Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“

Номер на договора

Договор за съвместна дейност РД 04-40 от 12.01.2023 г.

Наименование на проекта

Закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж - Луковит

Цел на проекта

Да се подпомогне предоставянето на топъл обяд на територията на община Луковит чрез закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна до потребителите на услугата „Домашен социален патронаж“ във всички населени места в общината

Основни дейности

1. Сформиране на екип за организация и управление на проекта;

2. Подготовка и провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител и сключване на договор;

3. Доставка на нов лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж, гр. Луковит, ул. „Княз Борис I“ №54;

4. Финансово и техническо отчитане.

Срок на изпълнение

До 30 юни 2023 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

50 950 лв. с ДДС, от които:

35 965,60 лв. с ДДС – от Фонд „Социална закрила“;

14 984,40 лв. с ДДС – собствено съфинансиране от Община Луковит.


ПРОЕКТ С НАИМЕНОВАНИЕ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ЛУКОВИТ“

Източник на финансиране

Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027

Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+)

Процедура

BG05SFPR003-1.001 Топъл обяд

Номер на договора

Административен договор с регистрационен номер BG05SFPR003-1.001-0098-C01 от 30.12.2022 г.

Наименование на проекта

BG05SFPR003-1.001-0098 „Топъл обяд в община Луковит“

Цел на проекта

Общата цел на проекта е да бъдат подкрепени най-нуждаещите се лица на територията на цялата община Луковит от уязвими групи, които поради бедност и продължителна социална изолация са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

Конкретната цел е чрез приготвяне и доставка до дома на топъл обяд за 350 души от територията на цялата община да се преодолее ситуацията на бедност и лишения, в които те живеят.

Основни дейности

Предоставяне на топъл обяд в домовете на 350 най-нуждаещи се лица на територията на всички населени места в община Луковит в работните дни (общо 755 работни дни) и предоставяне на съпътстващи мерки съобразно индивидуалните нужди на потребителите, които са от следните групи:

- лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

- лица, обект на социално подпомагане, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности;

- лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия;

- лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация;

- скитащи и бездомни лица;

- лица от уязвими групи – граждани от трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището на бежанците.

Срок на изпълнение

Дата на подписване на договора – 30.12.2022 г.

Дейностите стартират от 01.10.2022 г.

Продължителност – до 30.09.2025 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

963 984,00 лв.


ПРОЕКТ С НАИМЕНОВАНИЕ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ЛУКОВИТ“

Източник на финансиране

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+)

Процедура

BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“

Номер на договора

Договор BG05SFPR002-2.001-0053-С01 от 04.01.2023 г.

Наименование на проекта

BG05SFPR002-2.001-0053 Грижа в дома в община Луковит

Цел на проекта

Осигуряване на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа

Основни дейности

Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, вкл. и в контекста на пандемични ситуации, както и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, като е допустимо заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

Екипът за предоставяне на услугите включва: 30 домашни помощници, 3 медицински сестри, рехабилитатор, психиатър, 2 социални работници, специализирани за работа с лица с тежки увреждания, 2 психолози, диспечер и шофьор. Предвижда се обучение и супервизия за персонала. Услугите ще се предоставят мобилно и по график.

Срок на изпълнение

Начало – 04.01.2023 г.

Край – 04.03.2024 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

518 315,62 лв.

100% БФП


ПРОЕКТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО С НАИМЕНОВАНИЕ „УКРЕПВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА БОЛНИЧНАТА МРЕЖА ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ КРИЗИ“, ПАРТНЬОР – ОБЩИНА ЛУКОВИТ

Източник на финансиране

Програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Европейски съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие

Процедура

BG16RFOP001-9.001 Мерки за справяне с пандемията

Номер на договора

Споразумение за сътрудничество

Наименование на проекта

BG16RFOP001-9.001-0002 Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи

Цел на проекта

Укрепване на капацитета на здравната система в условията на продължаваща пандемия от COVID-19 и готовност на болничната мрежа за съвременна и ефективна реакция при възникнали кризи

Специфични цели:

  • Осигуряване на подкрепа за болничната мрежа за преодоляване на кризата с  COVID-19  чрез обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти със заразни заболявания;
  • Осигуряване на медицинско и немедицинско оборудване за наблюдение и лечение на пациенти с COVID-19. 

Основни дейности

1. Извършване на СМР за обособяване на изолирани структури за лечение и наблюдение на пациенти с  COVID-19  и други заразни заболявания;

2. Осъществяване на строителен надзор;

3. Упражняване на авторски надзор;

4. Проектиране;

5. Доставка на медицинско и болнично оборудване;

6. Дейности за организация и управление на проекта и осигуряване на информация и комуникация.

Срок на изпълнение

Начало – 20.05.2022 г.

Край – 20.12.2023 г.

Бенефициент

Министерство на здравеопазването

Партньори

Община Луковит,

заедно с още 33 общини и 27 общински лечебни заведения в страната

Стойност на проекта

97 791 432 лв. 100% БФП

Бюджет на партньора Община Луковит – 158 318 лв.


ПРОЕКТ С НАИМЕНОВАНИЕ „МОТИВАЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЛУКОВИТ“ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ЛУКОВИТ – РОМАН

Източник на финансиране

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 чрез ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Процедура

BG05M2OP001-3.024 МИГ Луковит–Роман „Подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали училище“ чрез Водено от общностите местно развитие

Номер на договора

Административен договор с регистрационен номер BG05M2OP001-3.024-0001-С01 от 29.06.2021 г.

Наименование на проекта

BG05M2OP001-3.024-0001 Мотивация за образование в Луковит

Цел на проекта

Подобряване достъпа и повишаване на качеството на училищното образование, намаляване броя на необхванатите от образователната система деца и ученици, на отпадащите от училище и на преждевременно напусналите училище.

Основни дейности

Създаване на духов оркестър и мажоретен състав с ученици от всички училища към Народно читалище "Съзнание 1895" гр. Луковит.

Сформиране на Театрален клуб към ПГСС "С. Румянцев" и клубове "Околен свят" за ученици в начален курс в СУ "Алеко Константинов" и НУ "Инж. Вълков" гр. Луковит.

Всички участници в проекта ще се включат в Хепънинг "Денят на земята", когато ще оформят ученически зелен кът със засаждане на цветя, отгледани от самите тях с помощта на техните родители и учители, в центъра на града.

Участниците в оркестъра, мажоретния състав и театралния клуб ще се включат в градски и общински традиционни културни събития.

Участниците оркестранти, мажоретки и театрали, заедно с техните ръководители, ще бъдат включени в две летни и пролетна Академии за изкуство, по време на ваканциите.

Срок на изпълнение

Начало – 29.06.2021 г.

Край – 29.06.2023 г.

Бенефициент

Община Луковит

Партньори

НЧ „Съзнание 1895“ гр. Луковит, СУ „Алеко Константинов“ гр. Луковит, ПГСС „Сергей Румянцев“ гр. Луковит, НУ „Инж. Вълков“ гр. Луковит

Стойност на проекта

149 986,99 лв., от които:

127 488,94 лв. – европейско финансиране;

 22 498,05 лв. – национално съфинансиране.


ПРОЕКТ С НАИМЕНОВАНИЕ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ЛУКОВИТ“

Източник на финансиране

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в това число и по линия на механизма REACT-EU

Приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“

Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

Процедура

BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“

BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + – Компонент 2“

BG05M9OP001-2.119 „Патронажна грижа + – Компонент 3“

Номер на договора

Договор BG05M9OP001-6.002-0016-С01 от 12.02.2021 г.

Допълнително споразумение №01 от 06.12.2021 г.

Допълнително споразумение №02 от 07.02.2022 г.

Допълнително споразумение №03 от 11.07.2022 г.

Наименование на проекта

BG05M9OP001-6.002-0016

Патронажна грижа + в община Луковит

Цел на проекта

Да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда. Дейността представлява продължаваща подкрепа и в извънредната обстановка в отговор на актуалните нужди, свързани с превенция и ограничаване на коронавируса и потребностите на уязвимите групи.

Основни дейности

1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора съгласно методика на Министерството на здравеопазването:

- услуги, предоставяни от домашните помощници, свързани с подкрепа в битовото обслужване (хранене, обличане, лична хигиена, хигиена в жилището, помощ в домакинството) и с подкрепа за социална активност (помощ при общуване, придружаване до институции, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, закупени със средства на потребителите, заплащане на битови сметки и др.);

- медицински манипулации – прием на лекарства, превръзки, обработка на рани, поставяне на инжекции, поставяне на инсулин, проследяване на жизнени показатели (пулс, телесна температура, кръвно налягане) и др.;

- рехабилитационни процедури като част от медицинските грижи, които е допустимо да се предоставят извън медицинско заведение.

2. Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране.

3. Транспорт на персонала, предоставящ патронажната грижа, от/до домовете на лицата.

Срок на изпълнение

Начало: 15.02.2021 г.

Продължителност – удължена до 23.08.2022 г. по Компонент 2;

Компонент 3 – от 24.08.2022 г. до 24.02.2023 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

223 543,33 лв., разпределени както следва:

По К1 – 111 473,89 лв.

По К2 – 56 034,72 лв.

По К3 – 56 034,72 лв.


ПРОЕКТ С НАИМЕНОВАНИЕ „СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ В КАРЛУКОВО“ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ЛУКОВИТ - РОМАН

Източник на финансиране

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

Процедура

BG05M9OP001-2.116 МИГ Луковит–Роман „Приобщаване и активно включване на територията на общините Луковит и Роман“  чрез Водено от общностите местно развитие

Номер на договора

Административен договор с регистрационен номер  BG05M9OP001-2.116-0001-С01 от 09.03.2021 г.

Наименование на проекта

BG05M9OP001-2.116-0001 „Социално приобщаване в Карлуково“

Цел на проекта

Проектът цели активиране и социално включване чрез прилагане на интегриран подход на хора от уязвими групи в село Карлуково – неактивни, ангажирани с отглеждане на деца или лица вкъщи.

Основни дейности

Основните дейности по проекта включват: общностна работа и подготвителни дейности; консултативна работа – „Училище за родители“ и активиране на безработни родители за започване на работа; Център за ранно детско развитие в с. Карлуково.

В сградата на читалището в село Карлуково ще бъде ситуиран Център за ранно детско развитие като изнесена част на Центъра за обществена подкрепа /ЦОП/ в гр. Луковит. Ще бъде назначено на длъжност „общностен работник“ неакивно или безработно лице от селото.

Предоставяне на консултативни услуги: от психолог – психологическа подкрепа за родители в т. ч. самотни родители, родители на деца с увреждания, многодетни семейства; от консултант „Ранно детско развитие“ – работа с персонала на Центъра за ранно детско развитие, лектории в „Училище за родители“; от здравен консултант – медицинска сестра и акушерка; от социален работник – насочване и осигуряване на услуги за социално включване на деца в риск и деца с увреждания; от юрист – предоставяне на информация на майките във връзка със здравето и образованието на децата, правата като майка, насочване и осигуряване на услуги за социално включване на деца в риск и деца с увреждания. Ще бъдат назначени на трудови договори двама детегледачи и един чистач-хигиенист/поддръжка за период от 18 месеца.

Персоналът на Центъра за ранно детско развитие в с. Карлуково ще бъде методически подпомаган от консултантите в рамките на проекта, като ще изпълнява конкретни трудови задължения. Общностният работник ще работи на терен като издирва семейства в риск от бедност и социално изключване и насочва деца, вкл. деца с увреждания, и родители към социални и здравни услуги и възможности за заетост. Ще оказва подкрепа за интеграция на деца и семейства от маргинализирани групи, вкл. работа за превенция в рисковите общности, ще оказва съдействие на социални и здравни служби, детските градини и училища като част от системния интегриран подход. Детегледачите ще осъществяват почасова грижа за деца от 1 до 6-годишна възраст, които до този момент са били отглеждани вкъщи. Чистач-хигиенистът/поддръжка ще се грижи за хигиената и поддържането на Центъра, но ще оказва съдействие при организацията и осъществяването на всички дейности.

 

Дейностите стартират от 01 юни 2021 г.

Продължителност на проекта – 20 месеца.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

94 474,10 лв., от които:

80 302,99 лв. – европейско финансиране;

14 171,11 лв. – национално съфинансиране.