Търговия


Всички документи са в .DOC формат и са съвместими за работа както с продуктите на Microsoft, така и с напълно безплатния офис пакет OpenOffice.org

 

 

logo-lukovit

ОБЩИНА ЛУКОВИТ - LUKOVIT MUNICIPALITY
E-mail: [email protected]

lukovit.bg

Раздел:         

Услуги

Подраздел:

Реализация на услугите

Група:

Търговия

РИ 7.5-ІІІ-06      Категоризация на туристически обекти - В ПРОЦЕС НА АКТУАЛИЗАЦИЯ

 1. ЦЕЛ

Целта е определянето на категория на туристическите обекти по чл.3, ал.3, т.1 – 10 от Закона за туризма, като предмет на инструкцията са:

 1. Средства за подслон – хотели, мотели, вилни и туристически селища;
 2. Местата за настаняване – пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги и туристически хижи;
 3. Заведенията за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и баровe

Така определените туристически обекти подлежат на категоризиране, независимо от формата на собственост и начина на стопанисване /чл.50, ал.1 от ЗТ/
Характеристиките и видовете на туристическите обекти са определени в Приложение № 1 към чл.1, ал.2 и чл.11, ал.1 и 4.
Категоризирането на туристически обекти е задължително условие за правомерно осъществяване на туристическите дейности по чл.3, ал.2, т.2 от Закона за туризма – хотелиерство и ресторантьорство / чл.3 от Наредбата за категоризиране/
Не подлежат на категоризиране заведения за хранене и развлечения, разположени в учебни заведения, лечебни заведения, ведомства и предприятия, предназначени за ползване само от лица, числящи се към тях, както и бюфети, павилиони и каравани, баничарници и мекичарници с капацитет до 12 места за сядане .
Категоризирането на туристическите хижи и заведенията за хранене, прилежащи към туристическите хижи, се урежда с наредба, приета от управителния съвет на Българския туристически съюз и утвърдена от председателя на Държавната агенция по туризъм. / чл. 51, ал.8 и  9 от ЗТ/ . 
        

 1. ОБХВАТ
Участници
 1. Търговци /по смисъла на ТЗ,  стопанисващи туристически обекти по чл.3, ал.3, т. 1-3 от ЗТ
 2. общинска администрация

              Процедурата е задължителна за:

 1. Кмет
 2. Главен експерт “ФБ”
 3. Общинска експертна комисия по категоризиране
 4. Експертна работна група за проверка на място на туристическите обекти
 5. Деловодството - каса
 1. СПРАВОЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Правно основание за извършване на процедурата
Закон за туризма – чл.10, ал.3,  чл. 45, чл.50 - 56
Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и  
заведенията за хранене и развлечения
Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма  /Тарифа за таксите чл.55, ал.4 /
 1. ТЕРМИНОЛОГИЧНИ СЪКРАЩЕНИЯ
  ЗТ – Закон за туризма
Наредба за категоризиране - Наредба за категоризиране на средствата за подслон, 
местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения
Тарифа за таксите - Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма
 1. ПРАВИЛA
  5.1. Общи положения
Лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство или ресторантьорство, или упълномощено от него лице подава заявление за категоризиране на обекта до кмета на общината за обекти, отговарящи на категории, описани в чл. 52, ал.1, т. 1-4 от ЗТ. Заявлението е по образец, определен както следва:
- В Приложение № 5 към чл.6, ал.1 и чл.7, ал.1 от Наредбата за категоризиране – за категоризиране на средствата за подслон или място за настаняване;
- В Приложение № 6 към чл.6, ал.2, т.5 от Наредбата за категоризиране на заведения за хранене и развлечения.

      5.2. Процедури 
 А/ Разглеждане на заявленията
1. Заявленията за категоризацията на обекти, за която компетентен орган е кметът на общината, се разглеждат от Общинската експертна комисия по категоризиране, назначена със заповед на кмета на общината, в 14-дневен срок от подаването им 
/ чл.9, ал.1 от Наредбата за категоризиране/ 
Общинската експертна комисия по категоризиране открива процедурата по категоризиране на обекта, когато констатира, че представените документи саответстват на изискванията на чл.6 или чл.7 от Наредбата за категоризиране, и предлага на Кмета на общината да издаде временно удостоверение за откритата процедура, валидно до 2 месеца. Удостоверението се изпраща до лицето, подало заявлението на адреса на обекта или на друг адрес посочен от него в 7 – дневен срок от издаване на заповедта за откриване на процедурата по категоризиране /чл.9, ал.3 от Наредбата за категоризацията/
2. Временни удостоверения
Временните удостоверения, издадени от кмета на общината се поставят на видно за туристите място и следва да съдържат следните данни:
а/ пореден номер;
б/ вид и наименование на обекта;
в/ адрес на обекта;
г/ собственик на обекта – наименование, седалище, ЕИК/БУЛСТАТ;
д/ лице извършващо дейност в  обекта – наименование, седалище и ЕИК/БУЛСТАТ;
е/ срок на валидност;
ж/ номер и дата на заповедта на кмета на общината за издаване на временно удостоверение за открита процедура;
з/ подпис и печат на категоризиращия орган или на оправомощено от него длъжностно лице
3. Срок за разглеждане на заявленията – 14-дневен
4. Правомощия на комисията
Когато съответната комисия по категоризиране констатира нередовности в подадените от лицето документи, по чл. 6 или 7, заявителят следва да ги отстрани в 14-дневен срок от уведомяването му за тях. При отстраняване на нередовностите в сроковете по ал. 1 и 3 процедурата за определяне категорията на обекта продължава по реда на чл. 9 от ЗТ.
Съответната комисия по чл.  9 може да вземе решение за удължаване на срока по ал. 1 с не повече от 30 дни. Решението се взема с обикновено мнозинство от присъстващите членове на комисията.
Открита процедура за категоризиране на туристически обект може да се прекрати по заявление на лицето по ал. 1. Към заявлението лицето прилага издаденото временно удостоверение за открита процедура за категоризиране
.

       5. Определяне на категория
Категорията на туристическия обект се определя на базата на сответствие с минималните задължителни изисквания към обекта, посочени в съответното приложение / Приложение № 1 към чл.1, ал.2 и чл.11, ал.1 и 4; Приложение № 2 към чл. 3, ал.1, т.1;чл. 11, ал.1 и 4 и чл.21, ал.2; Приложение № 3 към чл.3, ал.1, т.2; чл.11, ал.1 и 4 и чл. 21, ал. 2;  Приложение № 4 към чл.3, ал.1, т.3; чл. 11, ал.1 и 4 и чл.21, ал.2 Приложение № 7 към чл.6, ал.2, т.3 и чл. 25, ал.2, т.6 и Приложение № 8 към чл. 6, ал.2, т.3 и чл.25, ал.2, т.6 от Наредбата за категоризиране/ за:

 1. Изграждане;
 2. Обзавеждане и оборудване;
 3. Обслужване;
 4. Предлагани услуги в средствата за подслон и в местата за настаняване;
 5. Професионална и езикова квалификация на персонала / чл.50, ал.3 от ЗТ и чл.6, ал.2, т.3 и чл. 25, ал.2 т.6 от Наредбата за категоризиране/

      Определянето на категория на даден обект се извършва със заповед на кмета на общината – чл.16, т. 2 от Наредбата за категоризиране, след направена проверка от експертната  работна група  по категорозиране. При констатиране на несъответствия с изискванията за съответната категория, за които се допускат предписания, определени в съответното приложение, експертните работни групи дават задължителни предписания за отстраняването им, като срокът за тяхното изпълнение не може да надвишава 45 дни. При констатиране на несъответствия с изискванията за съответната категория, за които не се допускат предписания, експертните работни групи предлагат определяне на категория, по-ниска от заявената, или отказ за определяне на категория.
6. Категорийна символика
Категоризиращият орган в срок от 14 дни след издаване на заповедта за определяне
на категория на обекта издава категорийна символика по образец, утвърден от министъра на икономиката, включваща удостоверение за категория и табела в зависимост от вида и категорията на обекта / чл.18, ал.1от Наредбата за категоризиране/
В удостоверението се вписват следните данни:
1.  пореден номер;
2.  вид и наименование на обекта;
3.  категория на обекта;
4.  капацитет на обекта  ;
5.  адрес на обекта;
6.  собственик на обекта - наименование, адрес, ЕИК/БУЛСТАТ;
7.  лице извършващо дейност в обекта - наименование, седалище и ЕИК/БУЛСТАТ, ако има такъв;
8.  номер и дата на заповедта на категоризиращия орган за определяне на категория;
9.  подпис и печат на категоризиращия орган или на оправомощено от него длъжностно лице.

      5.3. Необходими документи    
 Към заявлението, съгласно чл.6, ал.2 и чл.7, ал.2 от Наредбата за категоризиране, се прилагат следните документи:
1. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. Удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или нотариално заверено копие;
3. Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта - по образец съгласно приложение № 7 или 8;
4. Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията към управителя на заявения вид и категория на туристическия обект, посочени в съответното приложение;
5. Формуляр за определяне на категорията по образец съгласно приложение № 9 или 10;
6. Копия от документите за собственост на обекта;
7. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
8. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;
9. Нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
10. Документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.
  5.4. Краен срок за изпълнение на процедурата
За обектите, за категоризацията на които компетентен орган е кметът на общината – 2 месеца от датата на заповедта за откриване на процедурата за категоризиране.

       5.5. Срок на действие на определената категория. Продължаване на срока
Категорията на туристическите обекти е безсрочна / чл.17 от Наредбата за категоризиране/

        5.6. Прекратяване на категория
Категория на туристически обект се прекратява в следните случаи /чл.53, ал.1от ЗТ/:
1. По искане на собственика на туристическия обект;
2. При промяна на вида на туристическия обект /хотелиерът или ресторантьорът подава заявление в 30 дневен срок до съответния категоризиращ орган/;
3. При реконструкция или разширение на туристическия обект /хотелиерът или ресторантьорът подава заявление в 30 дневен срок до съответния категоризиращ орган/;
4. При повторно нарушение на изискванията  на чл.46, т.1 от ЗТ

 1. Ако в шестмесечен срок лицето, подало заявление за категоризиране, не се яви за получаване на категорийна символика /чл.23, ал.1, т.5 от Наредбата за категоризиране/
 2. При неизпълнение на задълженията по чл. 49, ал. 1, 3 и 4 от ЗТ

        Категорията на туристическия обект се прекратява със заповед на съответния категоризиращ орган, с изключение на случая когато е изтекъл срока, за който е определена /чл.23, ал.2 от Наредбата за категоризиране/
След прекратяване на категорията на туристическия обект нова категория на обекта се определя по реда на чл чл. 6 или 7 от Наредбата за категоризиране.

          5.7. Технологична схема

Технологични операции

Общинска администрация

ОЕКК   

ЕРГПМТО

фирма

Срок за
Изпълн./дни/

Деловод.

Кмет

Гл.експ.

Счет

1.Приемане на 
заявление с компл.документи

х

           

1

2.Резолюция

 

х

х

       

1

3.Заседание на комисията за разгл. На документите и откриване на процедура по категоризиране

       

х

   

До 14 дни от подаване на заявлението

4. издаване на временно у-е или писмо за отстраняване на нередовности

 

х

х

       

3 дни от заседанието на ОЕКК

4.Изпращане на временното у-е

   

х

       

В 7-дневен срок от заседание-
то на ОЕКК

5.Проверка на обекта

         

х

 

 В рамките на 20 дни от подаване на заявлението

6. Доклад до ОЕКК за определяне на категория

         

х

 

До 5 дни от проверката на обекта

6.Заповед на Кмета за опр. На Категория, списък на кат.обекти и Списък на внесени суми и предложение до счетоводството на Общината за внасяне на суми

 

х

х

       

1 ден

7.Превод на сумите за изработване на кат.символика

     

х

     

1 ден

8.Изпращане на заповедта и списъка за израбоване на кат.символика

 

х

         

1 ден

9.Изработка  на кат. символика

           

х

До 14 дни от заповедта на кмета по т.8

10.Подписване на удостоверението

 

х

         

До 3 дни от получаване на удостовере-нието

11.Връчване на удостоверението

   

х

       

До 3 дни от 
получаване на удостовере-нието. Краен срок 6 месеца

Общ срок за извършване на услугата – 60 дни

      6. ОТКАЗ И ОБЖАЛВАНЕ
6.1. Отказ    
1. Категоризиращият орган по предложение на общинската експертна   комисия или рабтна група издава заповед за отказ за определяне на категория в следните случаи:

 1. При неотстраняване на непълнотите в представените документи в указания от комисията 14-дневен срок;
 2. При неизпълнение на минималните задължителни изисквания за туристически обект, посочени в съответстващото Приложение № 2,3 или 4 към чл.3, ал.1, т.1,т.2 и т.3 и чл. 11, ал.1 и 4, чл. 21, ал.2  от Наредбата за категоризиране

           6.2. Обжалване
Заповедта на категоризиращият орган, с която се отказва определянето на категория или се определя категория, различна от заявената, може да се обжалва, както следва:
Заповед от кмета на общината – по реда на глава шеста от  Административнапроцесуалния кодекс.        

          7. ТАКСИ           

За категоризиране на туристически обекти по смисъла на чл. 50, ал. 1 от Закона за туризма се събират следните такси:
1.  за категоризиране на средства за подслон - хотели, мотели, вилни и туристически селища:
а) до 30 стаи - 500 лв.;
б) от 31 до 150 стаи - 1000 лв.;
в) от 151 до 300 стаи - 1870 лв.;
г) от 301 до 500 стаи - 2750 лв.;
д) над 500 стаи - 5000 лв.;
2.  за категоризиране на места за настаняване - пансиони, почивни станции, семейни хотели,  самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги и туристически хижи: 
а) до 20 стаи - 250 лв.;
б) от 21 до 40 стаи - 500 лв.;
в) от 40 до 60 стаи - 940 лв.;
г) от 61 до 100 стаи - 2500 лв.;
д) над 100 стаи - 5000 лв.;
е) за едно легло в самостоятелна стая - 10 лв.;
ж) за едно легло в туристическа хижа - 10 лв.;
3.  за категоризиране на заведения за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе- сладкарници и барове: 
а) до 20 места за сядане - 110 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане - 250 лв.;
в) от 51 до 150 места за сядане - 500 лв.;
г) от 151 до 300 места за сядане - 940 лв.; 
д) над 300 места за сядане - 1400 лв.;
4.  за категоризиране на плажове:
а) на морски плажове - по 0,20 лв. на кв. м активна охраняема плажна площ, но не повече от 5000 лв.;
б) на речни, язовирни и езерни плажове - по 0,20 лв. на кв. м активна охраняема плажна площ, но не 
повече от 3000 лв.;
в) на плажове към плувни басейни - по 0,20 лв. на кв. м активна плажна площ;
5.  за категоризиране на ски писти:
а) на ски писти за алпийски дисциплини и сноуборд с дължина до 3 км - 600 лв./км;
б) на ски писти за ски бягане с дължина до 3 км - 220 лв./км;
в) на ски писти за алпийски дисциплини и сноуборд с дължина до 5 км - 500 лв./км;
г) на ски писти за ски бягане с дължина до 5 км - 190 лв./км;
д) на ски писти за алпийски дисциплини и сноуборд с дължина над 5 км - 400 лв./км;
е) на ски писти за ски бягане с дължина над 5 км - 150 лв./км.
(2) При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от съответната такса по ал. 1, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела - втората половина от таксата. 
6. За вписване на настъпили промени в обстоятелствата в Националния туристически регистър относно регистрираните лица, както и за категоризираните туристически обекти се събира такса 150 лв.
7. За издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване  на туристическа дейност, както и на дубликат на удостоверение за категория на туристически обект се събира такса 100 лв.
8. За изработване на нова табела от категорийната символика при захабяване на издадената се събират  следните такси:
1.  за средства за подслон, места за настаняване и заведения за хранене и развлечения - 50 лв.;
2.  за плажове и ски писти - 200 лв.

8. Приложения:

Номер

Название

7.5-ІІІ-06-01

Заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечения Приложение № 6 към чл. 6, ал.1 и чл.7, ал.1

7.5-ІІІ-06-02

Справка за професионалната и езиковата квалификация на заетите лица в заведение за хранене и развлечения – Приложение № 8 към чл. 6, ал.2, т3 и чл.25, ал.2, т.6

7.5-ІІІ-06-03

Формуляр за определяне категорията на заведение за хранене и развлечения Приложение № 9 към чл.6, ал.2, т.5 и чл.7, ал.2, т.2

7.5-ІІІ-06-04

Протокол за откриване на процедура по категоризиране

7.5-ІІІ-06-05

Заповед на кмета на общината за откриване на процедура по категоризиране

7.5-ІІІ-06-06

Временно удостоверение

7.5-ІІІ-06-07

Доклад на работна група

7.5-ІІІ-06-08

Заповед на кмета на общината за определяне на категория

 

logo-lukovit

ОБЩИНА ЛУКОВИТ - LUKOVIT MUNICIPALITY
E-mail: [email protected]

lukovit.bg

Раздел:         

Услуги

Подраздел:

Реализация на услугите

Група:

Търговия

РИ 7.5-ІІІ-03    Издаване на разрешение за удължено  работно време

 1. ЦЕЛ

  Целта е получаване на разрешение от собственика или упълномощено от него лице за удължено работно време след 22.00 часа  - зимен период и 23.00 часа – летен период на обектите за търговия, туризъм и услуги. Същите се вписват в общински регистър, който има за цел формиране и провеждане на общинска политика за опазване на обществения ред.

 
 1. ОБХВАТ

Участници

 • търговци по смисъла на ТЗ
 • общинска администрация
 • Районно управление Полиция– Луковит
 • Районна  служба пожарна безопасност и защита на населението - Луковит
 • Кметове на кметства
Процедурата е задължителна за:
 1. Кмет
 2. Кмет на кметство
 3. Главен експерт “ФБ”
 4. Деловодство - каса

3. СПРАВОЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Правно основание за извършване на процедурата
Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението и чистотата на територията на Община Луковит – раздел V


4. ТЕРМИНОЛОГИЧНИ СЪКРАЩЕНИЯ

Наредбата - Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението и чистотата на територията на Община Луковит
РУП - Районно управление Полиция
РСПБЗН - Районна  служба пожарна безопасност и защита на населението


5. ПРАВИЛА

5.1. Общи положения
Производството започва с подаване на заявление /по образец/. Заявлението се подава до кмета на общината по местонахождение на търговския обект.
Разрешението за работа с удължено работно време се издава за всеки търговски обект поотделно. Търговските обекти, получили разрешение, се вписват в специален регистър /електронен/, който се води в общината. Регистърът се поддържа от гл. експерт “ФБ”

5.2. Необходими документи    
Разрешение за удължено работно време се получава въз основа на следните документи:

 • Писменно становище на РУП- Луковит
 • Писменно становище от РСПБЗН - Луковит
 • Съгласие от Кмета на кметството по местонахождение на търговския обект
 • Съгласие от съседите, собствениците /съсобствениците/ и наемателите на жилищни сгради с режим на етажна собственост

5.4. Време за изпълнение
Кмета на Общината издава или отказва разрешение за удължено работно време, след становище от постоянна комисия, назначена със заповед на кмета на общината в срок до 14 дни от подаване на заявлението. 

6. ОТКАЗ И ОСПОРВАНЕ
6.1. Отказ  
  
Отказите за издаване на разрешение за удължено работно време  на търговските обекти, задължително са в писмена форма и добре мотивирани.

6.2. Оспорване
Отказът може да се оспорва по реда на глава шеста, чл.81, чл.93, ал.4 от Административнопроцесуален кодекс.         

7. Приложения:

Номер

Название

7.5-ІІІ-03-01

Заявление за издаване на разрешение за удължено работно време

7.5-ІІІ-03-02

Констативен проткол на постоянна комисия

7.5-ІІІ-03-03

Разрешение за удължено работно време

 

 

logo-lukovit

ОБЩИНА ЛУКОВИТ - LUKOVIT MUNICIPALITY
E-mail: [email protected]

lukovit.bg

Раздел:         

Услуги

Подраздел:

Реализация на услугите

Група:

Търговия

РИ 7.5-ІІІ-02    Издаване разрешение за  търговия на открито върху терени общинска  собственост


1. ЦЕЛ

  Целта е получаване на разрешение, от търговец/ земеделски производител или упълномощено от него лице за извършване търговска дейност на открито върху терени общинска собственост. Заверено копие от разрешението остава в общината за създаване на общински регистър, който има за цел подпомагане с информация  общинската администрация за събиране на такси от използване на улици, тротоари, площади и др., общинска собственост.


2. ОБХВАТ

Участници

 1. търговци по смисъла на ТЗ
 2. общинска администрация

              Процедурата е задължителна за:

 1. Кмет
 2. Кмет на кметство
 3. Гл. експерт “ Общински пазар”
 4. Гл. експерт “ ФБ”

3. СПРАВОЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Правно основание за извършване на процедурата:

Закон за местни данъци и такси – Глава ІІІ, Раздел ІІ, чл.72,73, 79 и чл. 80 
Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението и чистотата на територията на Община Луковит- раздел V
Закон за устройство на територията – чл.56


4. ТЕРМИНОЛОГИЧНИ СЪКРАЩЕНИЯ

НПООРБДЧТОЛ  - Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението и чистотата на територията на Община Луковит
ЗМДТ - Закон за местни данъци и такси
Наредба за таксите - Наредба за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на  услуги на територията на община Луковит


5. ПРАВИЛА

5.1. Общи положения
Производството започва с подаване на заявление /по образец/ . Заявлението се подава до кмета на общината или кметовете на населени места,  по местонахождение на търговския обект.
Търговията на открито се извършва въз основа на разрешение за ползване на място / по образец/.
Разрешение за ползване на място за извършване на търговия се издава за срок до 6 /Шест/ месеца.
Не може да се издава разрешение за извършване на търговия със стоки, които са забранени с други законови и подзаконови нормативни актове.
При провеждане на обществени, спортни и други мероприятия с общоградски характер, търговски  щандове и базари могат да се разкриват с разрешение на кмета на общината.

5.2. Особени процедури  
Търговците заплащат такса върху квадратен метър заета площ, определена с решение на Общински съвет – Луковит. 
При ползване на мястото за повече от един месец, таксите се плащат месечно.
Разрешението за търговия на открито може да бъде отнето, когато мястото не се използва по предназначение, когато не се използва от лицето, на което е предоставено, търговецът системно не заплаща в срок таксата ,  или когато обществени нужди налагат това.

5.3. Необходими документи    
      Към заявлението  се прилагат следните документи:

Към заявлението  се прилагат следните документи:

 1. Удостоверение за актуално състояние .
 2. Други документи, на които лицето, извършващо търговска дейност се позовава.

За земеделски производители:

 1. Регистрационна карта на земеделски производител, заверена за съответната година;
 • Други документи, на които лицето се позовава

5.4. Време за изпълнение
Кметът на кметство по местонахождение на търговския обект, издава разрешението в едноседмичен срок от подаване на заявлението представяне на документите, изброени в него.

6. ОТКАЗ И ОБЖАЛВАНЕ
6.1. Отказ  
  
Отказът за издаване на разрешение за търговия на открито се мотивира писмено за обстоятелствата, които го налагат в 7 – дневен срок от подаването на заявлението  и се подписва от Кмета на Общината. 

6.2. Обжалване
Отказът за издаване на разрешение може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването е по реда на глава VІ от АПК и може да се осъществи по административен или по съдебен ред.

7. ТАКСИ
Таксите са определени в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Луковит  приета с решение  на  ОбС – Луковит,  и са както следва:
- За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито, включително за разполагане на маси, столове, витрини, се събира такса на квадратен метър на ден в размер  - 0.50 лв. или на месец в размер  - 4.40 лв.
Таксите се събират на място от:

 1. За град Луковит -  Гл. експерт “Общински пазар”.
 2. За селата – упълномощено от Кмета на кметство лице

По този начин се проверява за съответствие между заявеното от търговеца като квадратура и действително заетата квадратура за извършване на търговска дейност.

8. Приложения:

Номер

Название

7.5-ІІІ-02-01

Заявление за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терени общинска собственост

7.5-ІІІ-02-02

Разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терени общинска собственост

 

Всяка промяна на необозначените за това местa, в бланките и заявленията, ги прави НЕВАЛИДНИ.
Община Луковит си запазва правото за анулиране на документите, дори и при по-късно установяване на промени!

https://www.livechatalternative.com/