Търг на 29.12.2020 г.

петък, 04 декември 2020 179

ОБЩИНА ЛУКОВИТ

О  Б  Я  В  Я  В  А

търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи, частна общинска собственост при начална тръжна цена:

  1. За Ученически автобус ISUZU EURO TURQUISE с рег.№ ОВ 2844АТ – в размер на 11527,00 лв.

1.2     За Ученически автобус ISUZU EURO TURQUISE с рег.№ ОВ 2845АТ     – в размер на 13000,00 лв.

1.3     За Ученически автобус  HYUNDAI COUNTY  с рег.№ ОВ 08-14 ВН – в размер на 4400,00 лв.           

           Депозитната вноска за участие за всеки отделен обект в размер на 10% от началната  тръжна цена да се внесе по сметка № BG 40 UBBS 8002 3300 3543 10, BIC - UBBS BG SF , ОББ АД до 28.12.2020 г. включително.

           Търгът ще се проведе на 29.12.2020  г. от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация.                                     

           Тръжната документация се закупува от отдел “РУТОС” при Община гр. Луковит всеки работен ден от 8.00 часа до 16.00 часа до 28.12.2020 год. срещу заплащане в брой  12,00 лв. /дванадесет лева/ в деловодството на Общината за всеки отделен комплект.

Краен срок за подаване на заявления за участие в търга  и оглед на ДМА 28.12.2020  г.