Търг на 26.06.2019 г.

понеделник, 03 юни 2019 310

ОБЩИНА ЛУКОВИТ
ОБЯВЯВА:

 търг с тайно наддаване за продажба на  продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост с  идентификатор 24236.22.171 и площ от 19581  кв .м., НТП - гори и храсти в земеделска земя  по КККР на с. Дъбен, Община Луковит, Област Ловеч, съгласно АОС № 4191от 14.08.2012 г.

            Търгът ще се проведе на 26.06.2019 г. от 14.00 ч. в сградата на общинската администрация – гр. Луковит. 

Депозит за участие в размер на 1860,00 лв. следва да се внесе в по банковата сметна на Община Луковит BG 40 UBBS 8002 3300 3543 10, BIC - UBBS BG SF, ОББ АД в срок до 25.06.2019 г. включително.

До участие се допускат

  • физически и юридически лица.
  • да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;
  • нямат задължения към Община Луковит;

            Тръжната документация се закупува от отдел “РУТОС” при Община-Луковит  /стая № 25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 25.06.2019 г. срещу заплащане в брой 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС в касата на Общината за всеки отделен комплект.

           Незакупилите тръжна документация не се допускат до участие.

           Краен срок за подаване на заявления за участие в търга и оглед на обекта - до 17.00 часа на  25.06.2019 г.