Търг на 23.05.2023 г.


О Б Щ И Н А  Л У К О В И Т

  ОБЯВЯВА

 

търг с тайно наддаване за продажба на  недвижими имоти – частна общинска собственост - Поземлен имот с идентификатор 44327.502.9897 с площ от 240 кв.м. и Поземлен имот с идентификатор 44327.502.9898  с площ от 271 кв.м. съгласно АОС № 8741 от 25.10.2017 г.  по КККР на град Луковит.

 

            Търгът ще се проведе на 23.05.2023 г. от 14.00 ч. в сградата на общинската администрация – гр. Луковит.

Депозит за участие в размер на 221.00 лв. , съответно 249.00 лв. следва да се внесе в по банковата сметна на Община Луковит BG 63 STSA 9300 3300 3543 10, BIC - STSA BG SF,БДСК ЕАД в срок до 22.05.2023 г. включително.

            Тръжната документация се закупува от отдел “РУТОС” при Община-Луковит  /стая № 25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 22.05.2023 г. срещу заплащане в брой 60.00 лв. /шестдесет лева/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.

           Краен срок за подаване на заявления за участие в търга и оглед на обекта - до 17.00 часа на  22.05.2023 г.        

 

https://www.livechatalternative.com/