Търг на 23.02.2021 г.

сряда, 03 февруари 2021 139

О Б Щ И Н А  Л У К О В И Т

ОБЯВЯВА

 

търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост поземлен имот с идентификатор 44327.502.2955 по КККР на гр.Луковит и площ от 407 кв.м.,  съгласно АОС № 8735 от 25.10.2017 г. при начална тръжна цена в размер на 2508,00 лв. и депозит за участие в размер на 260,00 лв.

            Търгът ще се проведе на 23.02.2021 г. от 14.00 ч. в сградата на общинската администрация – гр. Луковит. 

Депозит за участие в размер на 260,00 лв. следва да се внесе в по банковата сметна на Община Луковит BG 40 UBBS 8002 3300 3543 10, BIC - UBBS BG SF, ОББ АД в срок до 22.02.2021 г. включително.

            Тръжната документация се закупува от отдел “РУТОС” при Община-Луковит  /стая № 25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 22.02.2021 г. срещу заплащане в брой 60.00 лв. /шестдесет лева/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.

           Незакупилите тръжна документация не се допускат до участие.

           Краен срок за подаване на заявления за участие в търга и оглед на обекта - до 17.00 часа на  22.02.2021 г.