Търг на 22.12.2020 г.

понеделник, 30 ноември 2020 167

О Б Щ И Н А  Л У К О В И Т

ОБЯВЯВА

 

търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост - Поземлен имот с идентификатор 44327.502.852 по КККР на гр.Луковит и площ от 245 кв.м. находящ се на ул.“Кокиче“ № 9 в гр.Луковит, съгласно АОС № 8784 от 10.11.2017 г.

            Търгът ще се проведе на 22.12.2020 г. от 14.00 ч. в сградата на общинската администрация – гр. Луковит. 

Депозит за участие в размер на 160,00 лв. следва да се внесе в по банковата сметна на Община Луковит BG 40 UBBS 8002 3300 3543 10, BIC - UBBS BG SF, ОББ АД в срок до 21.12.2020 г. включително.

            Тръжната документация се закупува от отдел “РУТОС” при Община-Луковит  /стая № 25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 21.12.2020 г. срещу заплащане в брой 60.00 лв. /шестдесет лева/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.

            Незакупилите тръжна документация не се допускат до участие.

            Краен срок за подаване на заявления за участие в търга и оглед на обекта - до 17.00 часа на  21.12.2020 г.