Търг на 21.12.2018 г.

петък, 30 ноември 2018 501

 1. ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОБЯВЯВА търг с тайно надаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Луковит, по обособени позиции, начални цени и гаранции за участие без ДДС, както следва:

 

Обособена

позиция №

Землище

Имот №

Отдел Под­отдел

Дървесе н вид

Едра /пл.мЗ/

Средна /пл.мЗ/

Дребна /пл.мЗ/

Дърва /пл.мЗ/

Общо /пл.мЗ/

Гаранц ия за

участи е лв.

Начална цена без

ДДС

лв.

1

Беленци

24018

3084

 „р”

топола

63

2

3

12

80

125,40

4180,00

Беленци

10005

3085

”о”

акация и др.широк.

 

 

 

77

77

46,20

1540,00

Беленци

60016

3091

”ц”

акация

 

 

 

15

15

9,00

300,00

Карлуково

91009

3075

”б”

топола

21

 

1

3

25

38,70

1290,00

Карлуково

90080

3075

”е1”

акация

 

 

 

13

13

7,80

260,00

Карлуково

142039

3075

”д1”

акация и др.широк.

 

 

 

67

67

40,20

1340,00

Карлуково

40012

3077

”м1”

акация

 

 

 

22

22

13,20

440,00

 

Карлуково

151067

3077

”ц1”

акация

 

 

 

8

8

4,80

160,00

Румянцево

037

3063

”я”

акация

 

 

 

11

11

6,60

220,00

Румянцево

150015

3063

”ш4”

акация и др.широк.

 

 

 

54

54

32,40

1080,00

Румянцево

137008

3068

”ж”

акация

 

 

 

4

4

2,40

80,00

Общо стояща дървесина:

84

2

4

286

376

326,70

10890,00

 

Обособена

позиция №

Землище

Имот №

Отдел Под­отдел

Дървесе н вид

Едра /пл.мЗ/

Средна /пл.мЗ/

Дребна /пл.мЗ/

Дърва /пл.мЗ/

Общо /пл.мЗ/

Гаранц ия за

участи е лв.

Начална цена без

ДДС

лв.

2

Ъглен

134034

3033 „у4”

топола

310

6

8

36

360

593,10

19770,00

Ъглен

134028

3033

”с4”

топола

32

 

1

5

38

61,65

2055,00

Дерманци

78018

3060

”ц2”

топола

68

3

2

19

92

138,75

4625,00

Торос

488007

3125

”е2”

акация

 

 

 

4

4

1,80

60,00

Торос

639029

3127

”а”

акация

 

 

 

75

75

33,75

1125,00

Торос

525009

3131

”у1”

акация

 

 

 

8

8

3,60

120,00

Торос

525010

3131

”у1”

акация

 

 

 

31

31

13,95

465,00

Общо стояща дървесина:

410

9

11

178

608

846,60

28220,00

 1. Гаранциите за участие се внасят под формата на парична сума платима по банкова сметка на Община Луковит, BG 40 UВВS 8002 3300 3543 10,  BIC  - UBBS BG SF , ОББ АД клон Луковит, всеки работен ден от 8.00 часа до 16.00 часа до 20.12.2018 г., а при повторен търг всеки работен ден от 8.00 часа до 16.00 часа до 10.01.2019 г.
 2. Кандидатът, спечелил търга е длъжен преди подписването на договора да представи гаранция за изпълнение в размер на 5 (пет) % от стойността на договора без ДДС за всяка обособена позиция. Гаранцията за изпълнение се внасят под формата на банкова гаранция или парична сума платима по банкова сметка на Община-Луковит, BG 40 UВВS 8002 3300 3543 10,  BIC  - UBBS BG SF , ОББ АД клон Луковит

IV. Плащането на цената се извършва по банков път съгласно условията на договора.

 1. Срокът за изпълнение на дейностите за всяка обособена позиция е съгласно т. 1 от условията за провеждане на търга и договора.
 2. Офертите на кандидатите да бъдат валидни най-малко 60 /шестдесет/ дни от крайния срок за получаване на офертите. Срокът на валидност на офертата се посочва в Ценовото предложение.

 

 1. Критерии за класиране на подадените офертите да бъде „най-висока цена" съгласно т. 6 от Решение №453/19.10.2018 г. на Об.С- Луковит.
 2. Кандидатите могат да подават оферти за една или повече обособени позиции.
 3. Право да участват в търга имат кандидати регистрирани в публичния регистър на Изпълнителна агенция по горите, съгласно изискванията на чл. 241 от Закона за горите и наличието на технически възможности съгласно условията за провеждане на търга. За изпълнението на дейностите могат да бъдат наемани подизпълнители.
 4. Оглед на насажденията, включени в обособените позиции може да се извършва всеки работен ден от 8,00 до 16,00 ч. до 20.12.2018 г.
 5. Цената на тръжните книжа за всеки обект е 50,00 лв. /петдесет/ лева без ДДС, платима на касата на Община Луковит /Общински информационен център за обслужване на гражданите - партера в сградата на община Луковит /. Същите се закупуват в Общински информационен център за обслужване на гражданите в Община Луковит всеки работен ден от 08,00 до 16,00 часа до 20.12.2018 г.
 6. Офертите и документите на кандидатите за участие в търга се депозират в Общински информациония център за обслужване на гражданите на Община Луковит в запечатан плик до 16,00 часа до 20.12.2018 г.
 7. Търгът ще се проведе на 21.12.2018 г.в салона в сградата на Община Луковит , начален час 11,00 часа.
 8. Повторен търг ще се проведе в салона в сградата на Община Луковит на 11.01.2019 г.. от 11,00. часа
 9. Оглед на обектите при повторен търг може да се извърши всеки работен ден от 8.00 часа до 16,00 часа до 10.01.2019 г.
 10. Тръжните книжа за участие в повторния търг могат да се закупят в Община Луковит всеки работен ден от 8.00ч. до 16.00ч. до 10.01.2019 г.

XVII. Офертите и документите на кандидатите за участие в повторен търг се дeпозират в Общински информационния център за обслужване на гражданите на Община Луковит в запечатан плик до 16,00 часа на 10.01.2019 г.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Заповед №433 / 27.12.2018 г.