Търг на 20.12.2022 г.


О Б Щ И Н А  Л У К О В И Т

ОБЯВЯВА

 

търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 44327.502.645 по КККР на гр.Луковит и площ от 350 кв.м.,  съгласно АОС № 1697от 23.07.2008 г.

            Търгът ще се проведе на 20.12.2022г. от 14.00 ч. в сградата на общинската администрация – гр. Луковит.

Депозит за участие в размер на 195,00лв. следва да се внесе в по банковата сметна на Община Луковит BG 63 STSA 9300 3300 3543 10, BIC - STSA BG SF,БДСК ЕАД   в срок до 19.12.2022г. включително.

            Тръжната документация се закупува от отдел “РУТОС” при Община-Луковит  /стая № 25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 19.12.2022г. срещу заплащане в брой 60.00 лв. /шестдесет лева/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.

           Незакупилите тръжна документация не се допускат до участие.

           Краен срок за подаване на заявления за участие в търга и оглед на обекта - до 17.00 часа на  19.12.2022г.           

https://www.livechatalternative.com/