Търг на 20.06.2023 г.


ОБЩИНА ЛУКОВИТ
ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост - Поземлен имот с идентификатор 44327.502.2936 по КККР на гр.Луковит и площ от 467 кв.м. , съгласно АОС № 1600 от 15.01.2008 г.

            Търгът ще се проведе на 20.06.2023 г. от 14.00 ч. в сградата на общинската администрация – гр. Луковит.

Депозит за участие в размер на 430.00 лв.следва да се внесе в по банковата сметна на Община Луковит BG 63 STSA 9300 3300 3543 10, BIC - STSA BG SF,БДСК ЕАДв срок до 19.06.2023 г. включително.

            Тръжната документация се закупува от отдел “РУТОС” при Община-Луковит  /стая № 25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 19.06.2023 г. срещу заплащане в брой 60.00 лв. /шестдесет лева/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.

           Краен срок за подаване на заявления за участие в търга и оглед на обекта - до 17.00 часа на  19.06.2023 г.           

https://www.livechatalternative.com/