Търг на 16.03.2021 г.

понеделник, 22 февруари 2021 162

ОБЩИНА ЛУКОВИТ
ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии” в землището с.Ъглен, с.Торос, с.Карлуково- общ.Луковит

1. Адрес на Продавача – Община Луковит, гр. Луковит, ул. „Възраждане” №73, телефон: +359 697 5 24 64, факс: +359 697 5 20 14, e-mail: [email protected]

2. Вид на процедурата – търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии.

3. Предмет на процедурата – продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, разпределени по сортименти както следва:

 

Обособена

позиция №

Землище

Имот №

Отдел Под­отдел

Дървесе н вид

Едра /пл.мЗ/

Средна /пл.мЗ/

Дребна /пл.мЗ/

Дърва /пл.мЗ/

Общо /пл.мЗ/

Гаранц ия за

участи е лв. 5%

Начална цена без

ДДС

лв.

1

Ъглен

85010.

127.18

3033

 „ц4”

топола

69

3

2

12

86

193,50

3870,00

Торос

43058.

163.6

Неустроена гора

топола

 

459

39

21

60

579

1302,75

26055,00

Общо стояща дървесина:

528

42

23

72

665

1496.25

29925.00

 

Обособена

позиция №

Землище

Имот №

Отдел Под­отдел

Дървесе н вид

Едра /пл.мЗ/

Средна /пл.мЗ/

Дребна /пл.мЗ/

Дърва /пл.мЗ/

Общо /пл.мЗ/

Гаранц ия за

участи е лв.

Начална цена без

ДДС

лв.

4

Торос

43058.

473.33

3127 „г1”

Бял бор

7

25

7

2

41

123,00

2460,00

Торос

43058.

639.28

3127 „е1”

Бял бор, цер и благун

30

62

12

149

253

632,50

12650,00

Торос

43058.

406.1

3128 „о”

Черен бор

6

23

5

3

37

96,20

1924,00

Общо стояща дървесина:

43

110

24

154

331

851.70

17034.00

Обособена

позиция №

Землище

Имот №

Отдел Под­отдел

Дървесе н вид

Едра /пл.мЗ/

Средна /пл.мЗ/

Дребна /пл.мЗ/

Дърва /пл.мЗ/

Общо /пл.мЗ/

Гаранц ия за

участи е лв.

Начална цена без

ДДС

лв.

5

Карлуково

36511.

54.1

3076 „я”

Цер

0

0

0

5

5

11,00

220,00

Карлуково

36511.

54.2

3076 „я”

Цер

0

0

0

6

6

13,20

264,00

Карлуково

36511.

102.9

3081 „у”

Цер,благун, ср.липа и др.шир.

0

0

0

48

48

105,60

2112,00

Общо стояща дървесина:

0

0

0

59

59

129.80

2596.00

 

Количествата дървесина и сортименти са прогнозни съгласно изготвени сортиментни ведомости. При разлика между действително добитата дървесина и посочената в документацията заплащането ще се извършва за действително добитите количества сортименти по съответната единична цена за сортимента, предложена от участника в търга.

Сортиментите следва да отговарят на Български държавен стандарт /БДС/.

4. Начална прогнозна стойност на обекта по т. 3 /начална тръжна цена/ по отделните обособени позиции:

4.1. За Обособена позиция 1: 29925.00 лв. /двадесет и девет хиляди деветстотин двадесет и пет лева/ без ДДС;

4.4. За Обособена позиция 4: 17034.00 лв. /седемнадесет хиляди тридесет и четири лева/ без ДДС;

4.5. За Обособена позиция 5: 2596.00 лв. /две хиляди петстотин деветдесет и шест лева/ без ДДС.

5. Гаранция за участие – 5 /пет/ % от началната стойност на обекта от съответната обособена позиция, за която се участва, вносима по банкова сметка на Община Луковит: BG 40 UВВS 8002 3300 3543 10,  BIC  - UBBS BG SF , при ОББ АД, клон Луковит.

6. Срок за изпълнение на договора за обекта – най-късно до 30.09.2021г.; срок за изпълнение на дейностите по добив и транспортиране на дървесината  – най-късно до 30.09.2021г.

7. Условия за участие в търга с тайно наддаване - участникът да е вписан в публичния регистър на ИАГ по чл. 241 от ЗГ, по отношение на него да не са налице обстоятелства по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, да няма прекратени по негова вина договори за добив и/или продажба на дървесина с Община Луковит, както и влезли в сила наказателни постановления по Закона за горите за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата.

       Участниците трябва да представят офертите си в съответствие с изискванията, посочени в чл. 18 и чл. 19 от Наредбата. Офертите трябва да съдържат всички изискуеми документи съгласно утвърдената документация за провеждане на търга.

8. Размер на гаранцията за изпълнение на договора – 10 /десет/ % от достигнатата стойност на обекта. Гаранцията може да бъде парична сума, внесена по горепосочената банкова сметка на Община Луковит, или банкова гаранция, учредена в полза на Община Луковит, и валидна не по-малко от 30 /тридесет/ дни след крайния срок на договора.

9. Срок на валидност на офертите – 90 /деветдесет/ дни.

10. Критерий за класиране на офертите – най-висока предложена цена, при евентуално представяне на еднаква най-висока цена от двама или повече кандидати, класирането им ще се извърши чрез жребий.

11. Участие на подизпълнители – допуска се спечелилият търга участник да наеме подизпълнители, като те следва да отговарят на същите изисквания, каквито са посочени за допускане на кандидатите за участие в търга с тайно наддаване.

12. Цена на документацията за участие в процедурата - 50,00 лв. /петдесет лева/ без ДДС, внася с ПКО в касата на Център за административно обслужване на гражданите при Община Луковит, находящ се на ул. „Възраждане” №73. Платената цена за документация не подлежи на връщане.

13. Място и срок за получаване на документация за участие – получава се в Център за административно обслужване на гражданите при Община Луковит, находящ се на                 ул. „Възраждане” №73, срещу представен документ за платена документация, от 08:30 часа до 16:00 часа всеки работен ден от  до 15.03.2021 г.

14. Оглед на обекта – извършва се в работен ден до 15.03.2021 г. от 08:30 часа до 16:00 часа след представяне на документ за закупени документи за участие в търга, в присъствието на представител на Община Луковит и след писмено заявление за това, като разходите за огледа на обекта са за сметка на кандидата.

15. Място и срок за подаване на офертите - Център за административно обслужване на гражданите при Община Луковит, ул. „Възраждане” №73, в срок от 08:30 часа до 17:00 часа всеки работен ден до 15.03.2021 г.

16. Място, дата и час на провеждане на търга с тайно наддаване - Търгът ще се проведе на 16.03.2021. в сградата на Община Луковит, ет. 2, Конферентна зала, от 14:00 часа.