Търг на 11.05.2021 г.


О Б Щ И Н А  Л У К О В И Т

ОБЯВЯВА

 

търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост - Поземлен имот с идентификатор 63327.500.689 по КККР на с.Румянцево, общ.Луковит и площ от 394кв.м. , съгласно АОС № 8930 от 16.02.2021 г.

            Търгът ще се проведе на 11.05.2021 г. от 14.00 ч. в сградата на общинската администрация – гр. Луковит. 

                                                        

Депозит за участие в размер на 394,00 лв. следва да се внесе в по банковата сметна на Община Луковит BG 40 UBBS 8002 3300 3543 10, BIC - UBBS BG SF, ОББ АД в срок до 10.05.2021 г. включително.

 

            Тръжната документация се закупува от отдел “РУТОС” при Община-Луковит  /стая № 25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 10.05.2021 г. срещу заплащане в брой 60.00 лв. /шестдесет лева/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.

           Краен срок за подаване на заявления за участие в търга и оглед на обекта - до 17.00 часа на  10.05.2021 г.           

търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост.

https://www.livechatalternative.com/