Търг на 10.11.2020 г.

четвъртък, 15 октомври 2020 204

О Б Щ И Н А  Л У К О В И Т

ОБЯВЯВА

 

       търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост с  идентификатор 44327.502.685 и площ от 398  кв .м.   по КККР на гр. Луковит, Област Ловеч, съгласно АОС № 1331 от 04.10.2006 г., при начална тръжна цена в размер на 2484,00 лв. и депозит за участие в размер на 250,00 лв.

            Търгът ще се проведе на 10.11.2020 г. от 14.00 ч. в сградата на общинската администрация – гр. Луковит. 

Депозит за участие в размер на 250,00 лв. следва да се внесе в по банковата сметна на Община Луковит BG 40 UBBS 8002 3300 3543 10, BIC - UBBS BG SF, ОББ АД в срок до 09.11.2020 г. включително.

            Тръжната документация се закупува от отдел “РУТОС” при Община-Луковит  /стая № 25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 09.11.2020 г. срещу заплащане в брой 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС в касата на Общината за всеки отделен комплект.

           Незакупилите тръжна документация не се допускат до участие.

           Краен срок за подаване на заявления за участие в търга и оглед на обекта - до 17.00 часа на  09.11.2020 г.