Търг на 09.03.2021 г.

понеделник, 15 февруари 2021 138

ОБЩИНА ЛУКОВИТ

О  Б  Я  В  Я  В  А

публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи, частна общинска собственост:

1.1. Ученически автобус ISUZU EURO TURQUISE с рег.№ ОВ 2844АТ

1.2. Ученически автобус ISUZU EURO TURQUISE с рег.№ ОВ 2845АТ

1.3. Ученически автобус  HYUNDAI COUNTY  с рег.№ ОВ 08-14 ВН          

           Депозитната вноска за участие за всеки отделен обект в размер на 10% от началната  тръжна цена да се внесе по сметка № BG 40 UBBS 8002 3300 3543 10, BIC - UBBS BG SF , ОББ АД до 08.03.2021 г. включително.

           Търгът ще се проведе на 09.03.2021  г. от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация.                                       

           Тръжната документация се закупува от отдел “РУТОС” при Община гр. Луковит всеки работен ден от 8.00 часа до 16.00 часа до 08.03.2021 год. срещу заплащане в брой  12,00 лв. /дванадесет лева/ в деловодството на Общината за всеки отделен комплект.

Краен срок за подаване на заявления за участие в търга  и оглед на ДМА 08.03.2021  г.