Търг на 06.10.2020 г.

четвъртък, 10 септември 2020 146

О Б Щ И Н А  Л У К О В И Т

ОБЯВЯВА

 

търг с тайно наддаване за учредяване  право на строеж за построяване на 11 бр. гаражни клетки , които да се реализират в имот с идентификатор 44327.502.9749 по КККР на гр.Луковит, стар / УПИ II в кв.126 /.

           Търгът ще се проведе на 06.10.2020 г.  от 14.00 ч.  в  сградата на общинската администрация – гр. Луковит.

ОПРЕДЕЛЯМ

 Начална тръжна цена  в размер на 645,00 лв. за построяване на 1 бр. гараж с площ от 21,42 кв.м.

           Депозит за участие  в размер на 100,00 лв. за всеки гараж да се внесе в BG 40 UBBS 8002 3300 3543 10, BIC - UBBS BG SF, ОББ АД до 05.10.2020 г.         

           Тръжната документация се закупува от отдел “РУТОС” при Община-Луковит  /стая № 25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 05.10.2020 г. срещу заплащане в брой 60.00 лв. /шестдесет лева/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.

           Незакупилите тръжна документация не се допускат до участие.

           Краен срок за подаване на заявления за участие в търга и оглед на обекта - до 17.00 часа на  05.10.2020 г.