Търг на 06.02.2019 г.

вторник, 15 януари 2019 361

О Б Щ И Н А  Л У К О В И Т

ОБЯВЯВА

 

търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост - Поземлен имот с идентификатор 44327.502.2735 по КККР на гр.Луковит и площ от 391 кв.м. находяща се на ул.“Теменуга“ в гр.Луковит, съгласно АОС № 8737от 25.10.2017 г.

            Търгът ще се проведе на 06.02.2019 г. от 14.00 ч. в сградата на общинската администрация – гр. Луковит. 

                                              

Депозит за участие в размер на 297,00 лв. следва да се внесе в по банковата сметна на Община Луковит BG 40 UBBS 8002 3300 3543 10, BIC - UBBS BG SF, ОББ АД в срок до 05.02.2019 г. включително.

 

До участие се допускат

  • физически и юридически лица.
  • да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;
  • нямат задължения към Община Луковит;
  • не са неизправна страна по договор, сключен с Община Луковит

           Тръжната документация се закупува от отдел “РУТОС” при Община-Луковит  /стая № 25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 05.02.2019 г. срещу заплащане в брой 60.00 лв. /шестдесет лева/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.

           Незакупилите тръжна документация не се допускат до участие.

           Краен срок за подаване на заявления за участие в търга и оглед на обекта - до 17.00 часа на  05.02.2019 г.