Търг на 05.09.2023 г.


О Б Щ И Н А Л У К О В И Т

ОБЯВЯВА

 

търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 03143.700.566 по КККР на с.Бежановои площ от  511 кв.м.,  съгласно АОС № 1833 от 22.10.2008 г.

            Търгът ще се проведе на 05.09.2023 г. от 14.00 ч. в сградата на общинската администрация – гр. Луковит.

Депозит за участие в размер на 252,00лв. следва да се внесе в по банковата сметна на Община Луковит BG 63 STSA 9300 3300 3543 10, BIC - STSA BG SF,БДСК ЕАД в срок до 04.09.2023 г. включително.

            Тръжната документация се закупува от отдел “РУТОС” при Община-Луковит  /стая № 25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 04.09.2023 г. срещу заплащане в брой 60.00 лв. /шестдесет лева/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.

           Незакупилите тръжна документация не се допускат до участие.

           Краен срок за подаване на заявления за участие в търга и оглед на обекта - до 17.00 часа на  04.09.2023 г.  

https://www.livechatalternative.com/