Търг на 04.09.2018 г.

понеделник, 06 август 2018 244

ОБЩИНА ЛУКОВИТ

О  Б  Я  В  Я  В  А

 

 Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване  за продажба на дълготрайни материални активи, частна общинска собственост:

 

1. Лек.автомобил - Шкода Октавия  с рег.№ ОВ 32-11 АХ, номер на рама BJB069712, двигател TMBBS21Z652023192,цвят сив металик.

2.Товарен автомобил - МАН 10,500 с рег.№ ОВ 46-54 ВА, номер на рама 08864775482361, двигател WVM L043332GO67351,цвят син.

 

             Начална тръжна цена в размер на:

1. Лек.автомобил -Шкода Октавия  с рег.№ ОВ 32-11 АХ - 3250.00 лв.

2.Товарен автомобил- МАН 10,500 с рег.№ ОВ 46-54 ВА, - 4863,00лв.

 

          Депозитната вноска за участие за всеки отделен обект е в размер на 10% от началната  тръжна цена  да се внесе по сметка № BG 40 UBBS 8002 3300 3543 10, BIC - UBBS BG SF , ОББ АД до 03.09.2018 г. включително.

           Търгът ще се проведе на 04.09.2018  г. от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация.                                      

       Тръжната документация се закупува от отдел “РУТОС” при Община гр. Луковит всеки работен ден от 8.00 часа до 16.00 часа до 03.09.2018 год. срещу заплащане в брой  12,00 лв. /дванадесет лева/ в деловодството на Общината за всеки отделен комплект.

      Краен срок за подаване на заявления за участие в търга  и оглед на ДМА 03.09.2018  г.