Търг на 04.09.2018 г.

понеделник, 06 август 2018 202

О Б Щ И Н А  Л У К О В И Т

ОБЯВЯВА

 

            търг с тайно наддаване за учредяване  право на строеж за построяване на гараж в урегулиран поземлен имот VIII в кв.29 по плана на с.Дерманци.

            Търгът ще се проведе на 04.09.2018 г.  от 14.00 ч.  в  сградата на общинската администрация – гр. Луковит. 

            Депозит за участие  в размер на 100,00 лв.  да се внесе в BG 13 UNCR 7000 3322 2420 76,  BIC  - UNCR BG SF , УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК АД до 03.09.2018 г.         

            Цената се заплаща в седемдневен срок от влизане в сила на Заповедта за спечелил участник.

            Тръжната документация се закупува от отдел “РУТОС” при Община-Луковит  /стая № 25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 03.09.2018 г. срещу заплащане в брой 60.00 лв. /шестдесет лева/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.

           Незакупилите тръжна документация не се допускат до участие.

           Краен срок за подаване на заявления за участие в търга и оглед на обекта - до 17.00 часа на  03.09.2018 г.