Търг на 01.11.2018 г.

четвъртък, 11 октомври 2018 209

ОБЩИНА ЛУКОВИТ

О  Б  Я  В  Я  В  А

 

             Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване  за продажба на дълготрайни материални активи, частна общинска собственост - Товарен автомобил- МАН 10,500 с рег.№ ОВ 46-54 ВА, номер на рама 08864775482361, двигател WVM L043332GO67351,цвят син.

             Начална тръжна цена в размер на 3741,00 лв.

             Депозитната вноска за участие за всеки отделен обект е в размер на 10% от началната  тръжна цена  да се внесе по сметка № BG 40 UBBS 8002 3300 3543 10, BIC - UBBS BG SF , ОББ АД до 31.10.2018 г. включително.

             Търгът ще се проведе на 01.11.2018  г. от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация.                                       

             Тръжната документация се закупува от отдел “РУТОС” при Община гр. Луковит всеки работен ден от 8.00 часа до 16.00 часа до 31.10.2018 год. срещу заплащане в брой  12,00 лв. /дванадесет лева/ в деловодството на Общината за всеки отделен комплект.

   Краен срок за подаване на заявления за участие в търга  и оглед на ДМА 31.10.2018  г.