Публично оповестен конкурс на 31.03.2023 г. - ПРОМЕНЕНИ УСЛОВИЯ И УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 24.04.2023 г.


Публикуване: 07.03.2023 г.

Актуализиране: 22.03.2023 г.

ОБЩИНА ЛУКОВИТ

О Б Я В Я В А

 

изменение в условията на обявения публично оповестен конкурс за учредяване на възмездно и срочно право на строеж за срок до 35 години за изграждане на соларни инсталации върху поземлени имоти, находящи се в землището на гр. Луковит с идентификатори: 44327.259.1 с площ от 456 194 кв. м; 44327.260.19 с площ от 260419 кв. м; 44327.260.20 с площ от 450002 кв. м; 44327.261.17 с площ от 279576 кв. м; 44327.261.16 с площ от 288690 кв. м и 44327.25.76 с площ от 351635 кв. м, както следва:

Конкурсът ще се проведе на 25.04.2023 г. от 14.00 ч.  в  сградата на общинската администрация – гр. Луковит. 

1. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания:

- да имат опит при проектирането и/или изграждането на фотоволтаични инсталации през последните 5 години. Опит може да се докаже и от свързано предприятие с участника по смисъла на Закона за малките и средни предприятия. В случай на участие на обединения, съответствието може да се докаже от един от участниците

- да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

- нямат задължения към община Луковит;

- не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит.

2.1. Начална конкурсна цена в размер на 1,10 лв. за кв. м, но не по-малко от 300 лв. за един декар от площта на имотите, платима на части, както следва:  20% при сключване на предварителния договор за учредяване право на строеж в седемдневен срок от влизане в сила на Заповедта за спечелил участник и 80% - в срок от три работни дни след одобрение на инвестиционния проект за изграждане на фотоволтаична централа.

2.2. Срок на договора – до 35 години съобразно предложението на участника, спечелил конкурса. След изтичането на посочения срок изградените обекти преминават в собственост на Община Луковит, без Общината да дължи плащане на суперфициара за изградените обекти, включително и за правото да използва изграденото от суперфициара или от трето лице трасе за присъединяване към електроразпределителната мрежа.

2.3. Участниците следва да представят проект за осъществяване на инвестиционното намерение.

2.4. Спечелилият участник се задължава след изграждане на обекта за периода на договора да поддържа инсталациите в оптимално техническо състояние, като извършва периодично ремонт и подмяна на компрометирани елементи съгласно предписания, дадени от суперфициента въз основа на изготвен годишен мониторингов доклад за състоянието и функционирането на инсталацията.

2.5. Суперфициарът се задължава да учреди първи по ред особен залог в полза на Община Луковит върху вземанията за произведената електрическа енергия за периода на действие на договора в размера на оферирания процент от годишните приходи от произведена електрическа енергия, които следва да бъдат заплащани на Община Луковит съобразно представената от него оферта в конкурса.

3. Заплащане на депозит за участие в размер на 10% от началната конкурсна цена за всеки обект поотделно в размер на 30 лв. /дка (10% от 300 лв./дка) по сметка на Община Луковит  BG 63 STSA 9300 3300 3543 10,  BIC  - STSA BG SF , БДСК до 24.04.2023 г.

4. Предложенията  се оценяват от конкурсна комисия, при следните условия:

4.1. Размер на ценовото предложение за цената на правото на строеж – максимален брой точки: 20;

4.2. Срок на правото на строеж – максимален брой точки: 20;

4.3. Размер на процента от годишните приходи от продажба на произведена от инсталацията енергия, които ще бъдат предоставени на Община Луковит – максимален брой точки: 30;

4.4. Срок за реализация на инвестиционното предложение, считано от датата на влизане в сила на ОУП за имотите по т. I. – максимален брой точки: 10;

4.5. Инвестиционно намерение – максимален брой точки: 20.

5. Учредяването на право на строеж в полза на спечелилия конкурса участник и сключване на окончателния договор да се извърши след утвърждаване на площадка и/или трасе/та и при влязъл в сила ПУП/ОУП за имотите, на основание чл. 29, ал. 3 от ЗОЗЗ.

6. Изработването на изменение на ОУП, ПУП и ПП, както и промяната на предназначението на имота да се финансира от участника, спечелил конкурса.

7. Предварителният договор за учредяване право на строеж може да бъде прекратен при наличие на обективна невъзможност за учредяване на правото на строеж при наличие на нормативни или регулаторни ограничения, забраняващи изграждане на фотоволтаични инсталации за производство на електрическа енергия върху всеки един от имотите, предмет на конкурса, като в този случай договорът се прекратява с отправяне на уведомление за прекратяване от страната, която е установила наличието на посочените нормативни или регулаторни ограничения, като нито една от страните не дължи на другата страна неустойка за прекратяване на договора поради съществуващата невъзможност за реализацията на проекта.

Първата част от цената на правото на строеж в размер на 20% от общата цена се заплаща в седемдневен срок от влизане в сила на Заповедта за спечелил участник и сключване на предварителния договор за учредяване право на строеж.

Конкурсната документация се закупува от отдел ”РУТОС” при Община-Луковит  /стая № 25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 24.04.2023 г. срещу заплащане в брой 60.00 лв. /шестдесет лева/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.

Предложенията на кандидатите се приемат до 17.00 часа на 24.04.2023 г. в Деловодството на Община Луковит.  

https://www.livechatalternative.com/