Публично оповестен конкурс на 31.01.2023 г.


ОБЩИНА ЛУКОВИТ

О Б Я В Я В А

       публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /десет/ години на помещение находящо се в административна сграда  с идентификатор 20688.500.2103.1 по КККР на с.Дерманци и площ от 46 кв.м. – публична общинска собственост

Конкурсът ще се проведе на 31.01.2023 год. от 14 часа в заседателната зала на Община Луковит.

1. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

-  физически или юридически лица;

 -да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

- нямат задължения към Община Луковит;

- не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит;

2. Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

  1.  

2.1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 2,66 лв./кв.м. , коригирана  с коефициент съгласно НРПУРОИ в зависимост от предназначението на обекта

2.2. Месечната наемна вноска се заплаща от 1-во до 5-то число на съответния месец, а за първия месец - при подписване на договора;

2.3. Обектът на конкурса следва да се ползва съобразно неговото предназначение- аптека /дрогерия за целия срок на договора;

2.4. Срок на договора – съобразно предложението на избрания участник, но не повече  от 5години.;

Конкурсната документация ще се закупува в стая № 25 на Община Луковит срещу 30,00 лв. с ДДС в брой платени в касата на Деловодството, в срок до 16 часа на 30.01.2023 год. включително.

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 30.01.2023 год., след предварителна заявка и закупена конкурсна документация

Депозитната вноска за участие в конкурса  е в размер на 100,00 лв. да се внесе по сметка № BG 63 STSA 9300 3300 3543 10BIC  - STSA BG SF , БДСК до 30.01.2023г. включително.

Предложенията за участие в конкурса ще се подават в Деловодството на Община Луковит, в срок до 17,00 часа на 30.01.2023., включително.

В конкурса могат да участват всички физически или юридически лица, с изключение на лицата дължащи изискуеми не внесени в срок местни данъци, такса за битови отпадъци или глоби по влезли в сила Наказателни постановления.

https://www.livechatalternative.com/