Публично оповестен конкурс на 29.08.2023 г.


ОБЩИНА ЛУКОВИТ

О Б Я В Я В А

 

публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот -  терен с площ от 20 кв.м., част от поземлен имот 36511.700.5150 по КККР на с.Карлуково, пред имоти с идентификатори 36511.700.284 и 36511.700.283 за  разполагане на преместваем обект

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100,00 лв.

Конкурсът ще се проведе на 29.08.2023 год. от 14 часа в заседателната зала на Община Луковит.

 

Конкурсни условия:

1. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

- физически или юридически лица

- да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

- нямат задължения към Община Луковит;

- не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит;

2. Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 2,08 лв. /кв. м., съгласно решение на ОбС гр. Луковит № 16/29.12.2011 год., коригирана със съответния коефициент в зависимост от предназначението на обекта.;

Конкурсната документация ще се закупува в стая № 25 на Община Луковит срещу 30,00 лв. с ДДС в брой платени в касата на Деловодството, в срок до 17 часа на 28.08.2023 год. включително.

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 28.08.2023 год., след предварителна заявка и закупена конкурсна документация

Депозитната вноска за участие в конкурса  е в размер на 100,00 лв. да се внесе по сметка № BG 63 STSA 9300 3300 3543 10,  BIC  - STSA BG SF , БДСК до 28.08.2023 г. Предложенията за участие в конкурса ще се подават в Деловодството на Община Луковит, в срок до 17,00 часа на 28.08.2023 год.., включително.

В конкурса могат да участват всички физически или юридически лица, с изключение на лицата дължащи изискуеми и не внесени в срок местни данъци, такса за битови отпадъци или глоби по влезли в сила Наказателни постановления.

https://www.livechatalternative.com/