Публично оповестен конкурс на 29.07.2021 г.


ОБЩИНА ЛУКОВИТ

ОБЯВЯВА:

 

            публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя от общински поземлен фонд  на земеделски производители, които са регистрирани или  извършват основната си дейност  на територията на Община Луковит, съгласно условията на НРПУРОИ., с начална конкурсна цена за годишно арендно плащане 30.00 лв./дка. Депозит за участие е в размер на 10% от определената начална конкурсна цена.

Конкурсът да се проведе на 29.07.2021 от 14,00 часа в  Административната сграда на Община Луковит.

        1. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

1.1 да са физически или юридически лица и регистрирани като земеделски производители, които да бъдат регистрирани или да извършват основната си дейност на територията на Община Луковит;

1.2 да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

1.3 нямат задължения към община Луковит;

1.4 не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит;

        2. Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

2.1 Начална конкурсна цена за годишно арендно плащане в размер на 30.00 лв/дка.

2.2 . Годишните арендни вноски за всяка следваща стопанска година се дължи не по-късно от петия работен ден, след започване на съответната стопанска година, а за първата година или за оставащите месеци от стопанската година - при подписване на договора;

2.3 Земеделските земи да се предоставят за ползване съобразно своето предназначение за целия срок на договора;

2.4 Срок на договора :

2.4.1  до 7 години, когато земеделската земя се предоставя за създаване или развитие на животновъдно или зеленчукопроизводствено стопанство съобразно инвестиционното предложение на участника

2.4.2 до 25 години, когато земеделската земя се предоставя за създаване или развитие на овощарско стопанство съобразно инвестиционното предложение на участника;

2.4.3  до 6 години – в останалите случаи   за развитие на стопанства на регистрирани, считано от стопанската 2021/2022 година.

2.5 Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:

2.5.1. Представяне на участника и на инвестиционен план за неговото развитие за срока на договора, представени по вид и стойност за всяка отделна година.

2.5.2. Участникът може да кандидатства за площи, съответстващи на инвестиционното предложение и представената програма за развитие на стопанството.

2. 6 Критерии за оценяване на постъпилите предложения на участниците в публично оповестения конкурс:

2.6.1 Размер на арендното плащане с относителна тежест - 50%;

2.6.2. Други конкурсни условия с относителна тежест 50%, както следва:

2.6.3 Инвестиционно предложение за развитие на стопанството за срока на договора на аренда - до 40 точки;

2.6.4.Участникът развива дейност в областите зеленчукопроизводство, животновъдство или овощарство - 20 точки;

2.6.5. Участникът развива земеделска дейност:

2.6.5.1 не по-малко от 5 години от датата на обявяване на конкурса – 10 точки

2.6.5.2 не по-малко от 10 години от датата на обявяване на конкурса – 15 точки

2.6.5.3 повече от 10 години от датата на обявяване на конкурса – 20 точки

2.6.6 Участникът е реализирал инвестиции в съществуващото земеделско стопанство на територията на община Луковит в размер:

2.6.6.1 до 200 000 лв. през последните 10 години преди датата на обявяване на конкурса – 10 точки

2.6.6.2 до 500 000 лв. през последните 10 години преди датата на обявяване на конкурса – 15 точки

2.6.6.3 над 1 000 000 лв. през последните 10 години преди датата на обявяване на конкурса – 20 точки

        3. Депозит за участие в размер на 10% от началната конкурсна цена за площите, за които се участва, се внася по сметка № BG 40 UВВS 8002 3300 3543 10,  BIC  - UBBS BG SF , ОББ АД,     клон Луковит до 28.07.2021г.

        Конкурсната документация се закупува от Община Луковит  /стая № 25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 28.07.2021 г. срещу заплащане в брой на 30,00 лв. /Тридесет лева/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.

        Предложенията на кандидатите се приемат до 17.00 часа на 28.07.2021 г в Деловодството на Община Луковит.

https://www.livechatalternative.com/