Публично оповестен конкурс на 29.01.2020 г.


ОБЩИНА ЛУКОВИТ

ОБЯВЯВА:

            публично оповестен конкурс за отдаване под аренда за създаване на едногодишни зеленчукови насаждения върху земеделска земя от общински поземлен фонд, за  имоти:

  1. кад№ 091004 и площ от 20.000 дка , находящ се в местност “Общинското“ по плана за земеразделяне на с.Бежаново,
  2. кад№ 091005 и площ от 20.000 дка , находящ се в местност “Общинското“ по плана за земеразделяне на с.Бежаново,
  3. кад№ 091006 и площ от 20.000 дка , находящ се в местност “Общинското“ по плана за земеразделяне на с.Бежаново,
  4. кад№ 091007 и площ от 20.000 дка , находящ се в местност “Общинското“ по плана за земеразделяне на с.Бежаново,
  5. кад№ 091008 и площ от 20.000 дка , находящ се в местност “Общинското“ по плана за земеразделяне на с.Бежаново,
  6. кад№ 091009 и площ от 20.000 дка , находящ се в местност “Общинското“ по плана за земеразделяне на с.Бежаново,
  7. кад№ 091010 и площ от 20.000 дка , находящ се в местност “Общинското“ по плана за земеразделяне на с.Бежаново,
  8. кад№ 091011 и площ от 20.000 дка , находящ се в местност “Общинското“ по плана за земеразделяне на с.Бежаново, съгласно условията на НРПУРОИ., за срок 6 стопански години, на регистрирани земеделски производители, с начална конкурсна цена за годишно арендно плащане 30.00 лв./дка.

Депозит за участие е в размер на 10% от определената начална конкурсна цена.

Конкурсът ще се проведе на 29.01.2020 год. от 14,00 часа в  Административната сграда на Община Луковит.

        Депозит за участие се внася по сметка № BG 40 UВВS 8002 3300 3543 10,  BIC  - UBBS BG SF , ОББ АД,     клон Луковит до 28.01.2020г.

            Конкурсната документация се закупува от Община Луковит  /стая № 25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 28.01.2020 г. срещу заплащане в брой на 30,00 лв. /тридесет лева/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.

        Предложенията на кандидатите се приемат до 17.00 часа на 28.01.2020 г. в Деловодството на Община Луковит.