Публично оповестен конкурс на 29.01.2020 г.

вторник, 07 януари 2020 244

ОБЩИНА ЛУКОВИТ

ОБЯВЯВА:

            публично оповестен конкурс за отдаване под аренда за създаване на стопанства за многогодишни насаждения върху земеделска земя от общински поземлен фонд:  имот с идентификатор 63327.171.4  с площ от  5699 кв.м.,  находящ се в местността  „Езерото“ по КККР на  с.Румянцево  съгласно условията на НРПУРОИ за срок 25 стопански години на регистрирани земеделски производители, с начална конкурсна цена за годишно арендно плащане 30.00 лв./дка. Депозитът за участие е в размер на 10% от определената начална конкурсна цена.

Конкурсът да се проведе на 29.01.2020 г. от 14,00 часа в  Административната сграда на Община Луковит.

            До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

- да са физически или юридически лица, регистрирани като земеделски производители;

-  да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

- да  нямат задължения към община Луковит;

- не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит;

– до 10 точки.

Общ сбор 100 точки

            Депозит за участие в размер на 10% от определената начална конкурсна цена се внася по сметка № BG 40 UВВS 8002 3300 3543 10,  BIC  - UBBS BG SF , ОББ АД,     клон Луковит до 28.01.2020 г.

          Утвърждавам конкурсна документация, състояща се от конкурсни условия, декларация за запознаване с конкурсната документация, проекто – договор.           Конкурсната документация се закупува от Община Луковит  /стая № 25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 28.01.2020 г.  срещу заплащане в брой на 30,00 лв. /тридесет/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.

        Предложенията на кандидатите се приемат до 17.00 часа на 28.01.2020 г.  в Деловодството на Община Луковит.