Публично оповестен конкурс на 26.06.2019 г.

понеделник, 03 юни 2019 248

ОБЩИНА ЛУКОВИТ
ОБЯВЯВА:

       публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот-публична общинска собственост ,представляващ помещение /бивш търговски обект/  с площ от 20 кв.м., находящо се в  с. Пещерна на ул. ‚, Витска  долина“№16 на първи етаж в сградата на Здравна служба, представляващо имот с идентификатор 56318.500.141.1 по КККР на с. Пещерна, за срок от 5 години .

1. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

-  физически или юридически лица – регистрирани търговци,

- да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

- нямат задължения към Община Луковит;

- не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит;

Конкурсната документация ще се закупува в стая № 25 на Община Луковит срещу 30,00 лв. с ДДС в брой платени в касата на Деловодството, в срок до 16 часа на 25.06.2019 год. включително.

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 25.06.2019 год., след предварителна заявка и закупена конкурсна документация

Депозитната вноска за участие в конкурса  е в размер на 100,00 лв. да се внесе по сметка № BG 40 UBBS 8002 3300 3543 10, BIC - UBBS BG SF , ОББ АД до 25.06.2019 г. включително.

Предложенията за участие в конкурса ще се подават в Деловодството на Община Луковит, в срок до 17,00 часа на 25.06.2019., включително.

Конкурсът ще се проведе на 26.06.2019 год. от 14 часа в заседателната зала на Община Луковит.

В конкурса могат да участват всички физически или юридически лица, с изключение на лицата дължащи изискуеми не внесени в срок местни данъци, такса за битови отпадъци или глоби по влезли в сила Наказателни постановления.