Публично оповестен конкурс на 26.06.2019 г. /ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА/

понеделник, 03 юни 2019 271

ОБЩИНА ЛУКОВИТ
ОБЯВЯВА:

            публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок 6 стопански години на регистрирани земеделски производители,  на имоти: 

1. кад№ 095001 и площ от 352.855 дка , находящ се в местност “Горското“ по КККР на с.Бежаново,

2. кад№ 032062 и площ от 163.497 дка, находящ се в местност “Совата“ по КККР на с.Бежаново.

3. кад№ 091002 и площ от 367.480 дка, находящ се в местност “Общинското“ по КККР на с.Бежаново.

4. кад№ 113016 и площ от 22.723 дка, находящ се в местност “Комбозовото“ по КККР на с.Бежаново.

 съгласно условията на НРПУРОИ., с начална конкурсна цена за годишно арендно плащане 30.00 лв./дка. Депозит за участие е в размер на 10% от определената начална конкурсна цена.

Конкурсът да се проведе на 26.06.2019 год. от 14,00 часа в  Административната сграда на Община Луковит.

       1. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

1.1 да са физически или юридически лица

1.2 да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

1.3 нямат задължения към община Луковит;

1.4 не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит;

2. Депозит за участие се внася по сметка № BG 40 UВВS 8002 3300 3543 10,  BIC  - UBBS BG SF , ОББ АД,     клон Луковит до 25.06.2019 г.

      Конкурсната документация се закупува от Община Луковит  /стая № 25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 25.06.2019 г. срещу заплащане в брой на 30,00 лв. /Тридесет/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.

        Предложенията на кандидатите се приемат до 17.00 часа на 25.06.2019 г. в Деловодството на Община Луковит.