Публично оповестен конкурс на 24.11.2023 г.


ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ „БОТЕВ“, ГР. ЛУКОВИТ

ОБЯВЯВА:

 

Откривам процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имущество - общинска собственост, а именно: общински терен с площ 14 кв. м., находящ се на улици „Момчилец“ и „Възраждане“ в гр. Луковит., разположени в имоти – публична общинска собственост, с предназначение – разполагане и експлоатация на рекламни съоръжения, както и общински терен с площ 11,47 кв. м., попадащ върху съществуваща стълбовна мрежа – общинска собственост на електропреносна инфраструктура, находящ се на улици „Момчилец“, „Христо Ботев“ и  „Възраждане“ в гр. Луковит , с предназначение – разполагане и експлоатация на рекламни съоръжения, както и четири броя рекламни обекти, представляващи:

 • рекламен обект №1, находящ се на в гр. Луковит, ул. „Възраждане“ пред стадион Луковит /посока София /, с площ 12 кв. м. ;
 • рекламен обект №2, находящ се на гр. Луковит, ул. „Възраждане“ и ул. „Предел“ /посока Русе /, с площ 12 кв.м.;
 •  рекламен обект № 3, находящ се в гр. Луковит, ул. „Предел“ и ул. „Г.С.Раковски“ /зелена площ посока Венербергер /
 • рекламен обект № 4, находящ се в гр. Луковит, ул. „Момчилец“ /зелена площ, УПИ I кв.68 до Т – Маркет Луковит /, съгласно условията на НРПУРОИ на Общински съвет Луковит, с начална годишна наемна цена в размер на 24 000 лв.

Депозит за участие е в размер на 10 /десет/ % от началната годишна наема цена или 2400 лв.

Конкурсът да се проведе на 24.11.2023 г. от 14:00 часа в сградата на Волейболен клуб „Ботев“, гр. Луковит, находяща се на адрес: гр. Луковит, ул. „Христо Ботев“ №24

1. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

 • да са физически или юридически лица с опит в подпомагането на спортни клубове в страната и чужбина;
 • да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

 

2. Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

  1. Начална годишна наемна цена в размер на 24 000 лв.
  2. Срок за предоставяне на общинските терени и рекламни обекти – по предложение на участника, но не повече от 3 (три) години.
  3. Поемане на ангажимент за подпомагане на Волейболен Клуб „Ботев“ гр. Луковит от наемателя за срока на договора;
  4. Представяне на програма  за подпомагане на Волейболен клуб „Ботев“ гр. Луковит  и развитието на волейбола в община Луковит;
  5. Притежаване на опит в предоставяне на спонсорство на спортни клубове.

 

               Терените се предоставят за разполагане на рекламни съоръжения, като ангажимент на участника е да постави съоръженията, представящи извършваната от него търговска дейност.

3. Критерии за оценяване на постъпилите предложения на участниците в публично оповестения конкурс:

3.1.  Размер на предложената годишна наемна цена е с относителна тежест 70%;
3.2. Програма за подпомагане на Волейболен клуб „Ботев“ гр. Луковит  и развитието на волейбола в община Луковит с относителна стойност 20 %;

3.3. Опит при предоставяне на спонсорство на спортни клубове в страната и чужбина с относителна тежест 10 %;

4. Депозит за участие се внася по сметка на Волейболен клуб „Ботев“, гр. Луковит IBAN- BG58STSA 9300 0001 9923 96 при БДСК ЕАД  

          Утвърждавам конкурсна документация, състояща се от конкурсни условия, декларация за запознаване с конкурсната документация, проекто – договор.

           Конкурсната документация се закупува от Волейболен Клуб „Ботев“ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 23.11.2023 г. срещу заплащане в брой на 60 лв. /шестдесет лева/ в касата на Клуба за всеки отделен комплект.

        Предложенията на кандидатите се приемат до 17.00 часа на 23.11.2023 г. в сградата на Волейболен клуб „Ботев“, гр. Луковит, находяща се на адрес: гр. Луковит, ул. „Христо Ботев“ №24.

https://www.livechatalternative.com/