Публично оповестен конкурс на 23.11.2021 г.


ОБЩИНА ЛУКОВИТ

О Б Я В Я В А

 

публично оповестен конкурс за продажба на поземлен имот с идентификатор 44327.226.35 по Кадастралната карта на гр. Луковит и площ 2049 кв.м., находящ се в местността „Станчов връх”.

Конкурсът ще се проведе на 23.11.2021 г. от 14.00 ч.  в  сградата на общинската администрация – гр. Луковит. 

1. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания:

- да са физически или юридически лица

-да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

-нямат задължения към община Луковит;

-не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит

2. Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

2.1 .Минимална конкурсна цена в размер на 2152,00 лв.

2.2. Представяне на Инвестиционен проект-намерения за развитие на обекта .

3. Заплащане на депозит за участие в размер на 250,00 лв.  по сметка на Община Луковит  BG 40 UВВS 8002 3300 3543 10,  BIC  - UBBS BG SF , ОББ АД клон Луковит  до 22.11.2021 г.       

Конкурсната документация се закупува от отдел ”РУТОС” при Община-Луковит  /стая № 25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 22.11.2021 г.   г. срещу заплащане в брой 60.00 лв. /шестдесет лева/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.

Предложенията на кандидатите се приемат до 17.00 часа на 22.11.2021 г. в Деловодството на Община Луковит.