Публично оповестен конкурс на 23.02.2021 г.

сряда, 03 февруари 2021 151

ОБЩИНА ЛУКОВИТ

О Б Я В Я В А

 

публично оповестен конкурс за продажба на Поземлен имот – идентификатор 44327.502.9769 с площ от 1040 кв.м. по КККР на гр.Луковит, с начин на трайно ползване „за др.обществен комплекс“, ведно с построената в него сграда  идентификатор 44327.502.9769.1 със застроена площ 180 кв.м.  и предназначение – др.вид обществена сграда.

Конкурсът ще се проведе на 23.02.2021 г. от 14.00 ч.  в  сградата на общинската администрация – гр. Луковит. 

 Заплащане на депозит за участие в размер на 3900,00 лв.  по сметка на Община Луковит  BG 40 UВВS 8002 3300 3543 10,  BIC  - UBBS BG SF , ОББ АД клон Луковит  до 22.02.2021 г.  

 

Конкурсната документация се закупува от отдел ”РУТОС” при Община-Луковит  /стая № 25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 22.02.2021 г. срещу заплащане в брой 60.00 лв. /шестдесет лева/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.

            Предложенията на кандидатите се приемат до 17.00 часа на 22.02.2021 г. в Деловодството на Община Луковит.