Публично оповестен конкурс на 21.06.2022 г.


ОБЩИНА ЛУКОВИТ

О Б Я В Я В А

публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – терени находящи се в имоти публична общинска собственост:

  1. терен с площ от 20кв.м. находящ се в имот идентификатор 20688.500.2021 по КККР на с.Дерманци /УПИ I-985 в кв.55 / по плана на с.Дерманци, за поставяне на преместваем търговски обект – временен павилион.
  2. терен с площ от 20кв.м. находящ се до поземлен имот идентификатор 44327.502.2179, част от улично разширение в гр.Луковит, между ул.“Оряховска“ и „Симов дол“ по КККР на гр.Луковит за поставяне на преместваем търговски обект – временен павилион.

Конкурсни условия:

1. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

- физически или юридически лица – регистрирани търговци .

- да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

- нямат задължения към Община Луковит;

- не са неизправна страна по договор, сключен с Община Луковит;

2. Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

2.1 Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 2,08 лв. /кв. м., съгласно решение на ОбС гр. Луковит № 16/29.12.2011 год., коригирана със съответния коефициент в зависимост от предназначението на обекта.;

2.2 Месечната наемна вноска се заплаща от 1-во до 5-то число на съответния месец, а за първия месец - при подписване на договора;

2.3 Обектът на конкурса се предоставя за поставяне на преместваем търговски обект – временен павилион и извършване на търговска дейност, като спечелилият/спечелилите участник/участници следва да го ползва/ползват по това предназначение за целия срок на договора;

2.4 Срок на договора – 5 години.;

2.5 Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:

- Представяне на инвестиционен план за развитието на обекта на конкурса според предназначението му по вид и стойност разбити на календарни години.

- Всички, поети от спечелилия конкурса задължения се включват в договора за наем.

Конкурсната документация ще се закупува в стая № 25 на Община Луковит срещу 30,00 лв. с ДДС в брой платени в касата на Деловодството, в срок до 16 часа на 20.06.2022год. включително.

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 20.06.2022год., след предварителна заявка и закупена конкурсна документация

Депозитната вноска за участие в конкурса за всеки отделен обект е в размер на 100,00 лв. да се внесе по сметка № BG 63 STSA 9300 3300 3543 10, BIC - STSA BG SF , БДСК до 20.06.2022г. включително.

Предложенията за участие в конкурса ще се подават в Деловодството на Община Луковит, в срок до 17 часа на 20.06.2022год., включително.

Конкурсът ще се проведе на 21.06.2022год. от 14 часа в заседателната зала на Община Луковит.

В конкурса могат да участват всички физически или юридически лица, с изключение на лицата дължащи изискуеми не внесени в срок местни данъци, такса за битови отпадъци или глоби по влезли в сила Наказателни постановления.