Публично оповестен конкурс на 20.10.2020 г.

вторник, 29 септември 2020 272

ОБЩИНА ЛУКОВИТ
О Б Я В Я В А

 

       Откривам процедура по провеждане публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот – частна общинска собственост помещение с площ от 120 кв.м. находящо се на първи етаж в сграда с идентификатор 44327.502.803.1.1 по КККР на гр.Луковит,

Конкурсът ще се проведе на 20.10.2020 год. от 14 часа в заседателната зала на Община Луковит.

Конкурсни условия:

1. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

-  физически или юридически лица;

 -да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

- нямат задължения към Община Луковит;

- не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит;

Конкурсната документация ще се закупува в стая № 25 на Община Луковит срещу 30,00 лв. с ДДС в брой платени в касата на Деловодството, в срок до 16 часа на 19.10.2020 год. включително.

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 19.10.2020 год., след предварителна заявка и закупена конкурсна документация

Депозитната вноска за участие в конкурса  е в размер на 100,00 лв. да се внесе по сметка № BG 40 UBBS 8002 3300 3543 10, BIC - UBBS BG SF , ОББ АД до 19.10.2020 г. включително.

Предложенията за участие в конкурса ще се подават в Деловодството на Община Луковит, в срок до 17,00 часа на 19.10.2020., включително.

В конкурса могат да участват всички физически или юридически лица, с изключение на лицата дължащи изискуеми не внесени в срок местни данъци, такса за битови отпадъци или глоби по влезли в сила Наказателни постановления.