Публично оповестен конкурс на 20.02.2019 г.

четвъртък, 24 януари 2019 386

ОБЩИНА ЛУКОВИТ
О Б Я В Я В А

Публично оповестен конкурс за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост с площ от 343 кв.м, имот кад.№44327.502.2997 находящ се на ул,,Лилия“№7 по КККР на гр.Луковит.

Конкурсът ще се проведе на 20.02.2019 г. от 14.00 ч.  в  сградата на общинската администрация – гр. Луковит. 

 Заплащане на депозит за участие в размер на 230,00 лв. по сметка на Община Луковит  BG 40 UВВS 8002 3300 3543 10,  BIC  - UBBS BG SF , ОББ АД клон Луковит  до 19.02.2019 г.  

Конкурсната документация се закупува от отдел ”РУТОС” при Община-Луковит  /стая № 25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 19.02.2019 г. срещу заплащане в брой 60.00 лв. /шестдесет лева/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.

            Предложенията на кандидатите се приемат до 17.00 часа на 19.02.2019 г. в Деловодството на Община Луковит.  

.