Публично оповестен конкурс на 19.08.2020 г.

сряда, 29 юли 2020 123

ОБЩИНА ЛУКОВИТ
О Б Я В Я В А

публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на 5 бр.терени с площ от 9 кв.м., ведно  с дървени сглобяеми къщички- обект № 1,2,3,4 и 5 разположени  върху поземлен имот  44327.502.2313 по КККР на гр.Луковит, ул.“Сан Стефано“ № 2

Конкурсни условия:

1. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

-  физически или юридически лица  които да бъдат регистрирани  или да извършват  основната си дейност  на територията на Община Луковит,

- да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

- нямат задължения към Община Луковит;

- не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит;

Конкурсната документация ще се закупува в стая № 25 на Община Луковит срещу 30,00 лв. с ДДС в брой платени в касата на Деловодството, в срок до 16 часа на 18.08.2020 год. включително.

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 18.08.2020 год., след предварителна заявка и закупена конкурсна документация

Депозитната вноска за участие в конкурса за всеки отделен обект е в размер на 100,00 лв. да се внесе по сметка № BG 40 UBBS 8002 3300 3543 10, BIC - UBBS BG SF , ОББ АД до 18.08.2020 г. включително.

Предложенията за участие в конкурса ще се подават в Деловодството на Община Луковит, в срок до 17 часа на 18.08.2020 год., включително.

Конкурсът ще се проведе на 19.08.2020 год. от 14 часа в заседателната зала на Община Луковит.

В конкурса могат да участват всички физически или юридически лица, с изключение на лицата дължащи изискуеми не внесени в срок местни данъци, такса за битови отпадъци или глоби по влезли в сила Наказателни постановления.