Публично оповестен конкурс на 18.08.2020 г.

сряда, 29 юли 2020 136

ОБЩИНА ЛУКОВИТ
О Б Я В Я В А

публично оповестен конкурс за продажба на:

  1. Поземлен имот - нива – частна общинска собственост с идентификатор 43058.174.34 с площ от 29997 кв.м. по КККР на с.Торос,
  2. Поземлен имот - нива – частна общинска собственост с идентификатор 43058.174.35 с площ от 29997 кв.м. по КККР на с.Торос,

Конкурсът ще се проведе на 18.08.2020 г. от 14.00 ч.  в  сградата на общинската администрация – гр. Луковит. 

       Конкурсни условия:

1. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания:

- да са физически или юридически лица

- да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

- нямат задължения към община Луковит;

- не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит

 Заплащане на депозит за участие в размер на 10%  от стойността за всеки отделен обект по сметка на Община Луковит  BG 40 UВВS 8002 3300 3543 10,  BIC  - UBBS BG SF , ОББ АД клон Луковит  до 17.08.2020 г. 

Конкурсната документация се закупува от отдел ”РУТОС” при Община-Луковит  /стая № 25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 17.08.2020 г. срещу заплащане в брой 60.00 лв. /шестдесет лева/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.

            Предложенията на кандидатите се приемат до 17.00 часа на 17.08.2020 г. в Деловодството на Община Луковит.