Публично оповестен конкурс на 18.05.2021 г. - ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА


ОБЩИНА ЛУКОВИТ

ОБЯВЯВА

 

публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок 7 стопански години за развитие на стопанства на регистрирани земеделски производители-животновъди, съгласно условията на НРПУРОИ., с начална конкурсна цена за годишно арендно плащане 30.00 лв./дка.  Депозит за участие е в размер на 10% от определената начална конкурсна цена.

Конкурсът да се проведе на 18.05.2021г. от 14,00 часа в  Административната сграда на Община Луковит.

       1. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

1.1 да са физически или юридически лица и регистрирани като земеделски производители – животновъди, които да бъдат регистрирани или да извършват основната си дейност на територията на Община Луковит;

1.2 да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

1.3 нямат задължения към община Луковит;

1.4 не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит;

2. Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

2.1 Начална конкурсна цена за годишно арендно плащане в размер на 30.00 лв/дка.

2.2 . Годишните арендни вноски за всяка следваща стопанска година се дължи не по-късно от петия работен ден, след започване на съответната стопанска година, а за първата година или за оставащите месеци от стопанската година - при подписване на договора;

2.3 Земеделските земи да се предоставят за обслужване на животновъдното стопанство на участника и да се ползват по това предназначение за целия срок на договора;

2.4 Срок на договора – 7 стопански години, считано от стопанската 2021/2022година.

2.5 Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:

2.5.1. Представяне на участника, на неговото стопанство и на инвестиционен план за неговото развитие за срока на договора, представени по вид и стойност за всяка отделна година.

2.5.2. Участникът може да кандидатства за площи, съответстващи на инвестиционното предложение и представената програма за развитие на стопанството.

2.5.3. Участникът може да кандидатства за площи в съответното землище, в което са регистрирани или извършват основната си дейност.

2.6 Участниците имат право  да подават предложения за арендуване на земеделски земи съответстващи по площ на инвестиционното предложение с което кандидатстват, като всяка животинска единица от  инвестиционното предложение  дава право на пет декара земеделска земя.

 Депозит за участие се внася по сметка № BG 40 UВВS 8002 3300 3543 10,  BIC  - UBBS BG SF , ОББ АД,     клон Луковит до 17.05.2021г.

           

           Конкурсната документация се закупува от Община Луковит  /стая № 25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 17.05.2021 г. срещу заплащане в брой на 30,00  лв. /Тридесет лева/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.

        Предложенията на кандидатите се приемат до 17.00 часа на 17.05.2021 в Деловодството на Община Луковит.

 

Приложения:

  1. БЕЖАНОВО НИВИ
  2. БЕЛЕНЦИ НИВИ
  3. ДЪБЕН НИВИ
  4. КАРЛУКОВО НИВИ
  5. ПЕЩЕРНА НИВИ
  6. РУМЯНЦЕВО НИВИ
  7. ТОДОРИЧЕНЕ НИВИ
  8. ТОРОС НИВИ
  9. ЪГЛЕН НИВИ