Публично оповестен конкурс на 16.08.2022 г.


ОБЩИНА ЛУКОВИТ

О Б Я В Я В А

 

публично оповестен конкурс за продажба на Поземлен имот  с идентификатор 24236.700.177 по КККР на с.Дъбен и площ от 4297 кв.м. , ведно с построените  в него сграда идентификатор 24236.700.177.1 със ЗП-546 кв.м. и сграда идентификатор 24236.700.177.2 със ЗП – 297 кв.м.

Конкурсът ще се проведе на 16.08.2022г. от 14.00 ч.  в  сградата на общинската администрация – гр. Луковит. 

                Конкурсни условия:

1. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания:

- да са физически или юридически лица

- да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

- нямат задължения към община Луковит;

- не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит

2. Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

2.1. Минимална конкурсна цена в размер на 55862,00 лв. Върху сумата се начислява ДДС.

2.2. Представяне на проект за осъществяване на инвестиционното намерение.

3. Заплащане на депозит за участие в размер на 10% лв.  от минималната конкурсна цена за всеки обект поотделно по сметка на Община Луковит  BG 63 STSA 9300 3300 3543 10,  BIC  - STSA BG SF , БДСК до 15.08.2022г.      

Конкурсната документация се закупува от отдел ”РУТОС” при Община-Луковит  /стая № 25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 15.08.2022г. срещу заплащане в брой 60.00 лв. /шестдесет лева/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.

 

Предложенията на кандидатите се приемат до 17.00 часа на 15.08.2022г. в Деловодството на Община Луковит.    

https://www.livechatalternative.com/