Публично оповестен конкурс на 16.07.2019 г.

петък, 21 юни 2019 308

ОБЩИНА ЛУКОВИТ
ОБЯВЯВА:

            публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок 6 стопански години на регистрирани земеделски производители,  на имоти:

1. кад№ 095001 и площ от 352.855 дка , находящ се в местност “Горското“ по плана за земеразделяне на с.Бежаново,

2. кад№ 032062 и площ от 163.497 дка, находящ се в местност “Совата“ по плана за земеразделяне на с.Бежаново,

3. кад№ 091012 и площ от 207.481 дка, находящ се в местност “Общинското“ по плана за земеразделяне на с.Бежаново,

4. кад№ 113016 и площ от 22.723 дка, находящ се в местност “Комбозовото“ по плана за земеразделяне на с.Бежаново, съгласно условията на НРПУРОИ., с начална конкурсна цена за годишно арендно плащане 30.00 лв./дка.

Депозит за участие е в размер на 10% от определената начална конкурсна цена.

Конкурсът да се проведе на 16.07.2019 год. от 14,00 часа в  Административната сграда на Община Луковит.

       1. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

1.1 да са физически или юридически лица и регистрирани като земеделски производители

1.2 да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

1.3 нямат задължения към община Луковит;

1.4 не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит;

 Депозит за участие се внася по сметка № BG 40 UВВS 8002 3300 3543 10,  BIC  - UBBS BG SF , ОББ АД,     клон Луковит до 15.07.2019 г.

           

           Конкурсната документация се закупува от Община Луковит  /стая № 25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 15.07.2019 г. срещу заплащане в брой на 30,00 лв. /Тридесет/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.

        Предложенията на кандидатите се приемат до 17.00 часа на 15.07.2019 г. в Деловодството на Община Луковит.