Публично оповестен конкурс на 15.11.2022 г.


ОБЩИНА ЛУКОВИТ

О Б Я В Я В А

публично оповестен конкурс за продажба на сграда  с идентификатор 63327.501.266.2 и застроена площ от 185 кв.м., построена в Поземлен имот  с идентификатор 63327.501.266 по КККР на с.Румянцево

Конкурсът ще се проведе на 15.11.2022г. от 14.00 ч.  в  сградата на общинската администрация – гр. Луковит. 

1. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания:

- да са физически или юридически лица;

- да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

- нямат задължения към община Луковит;

- не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит

2. Заплащане на депозит за участие в размер на 10% лв.  от минималната конкурсна цена за всеки обект поотделно по сметка на Община Луковит  BG 63 STSA 9300 3300 3543 10,  BIC  - STSA BG SF , БДСК до 14.11.2022 г.

3. Предложенията  се оценяват от конкурсната комисия, при следните условия:

3.1 Предложена цена от участника с относителна тежест - до 50 %

3.2 Други конкурсни условия  с относителна тежест до 50 %

Конкурсната документация се закупува от отдел ”РУТОС” при Община-Луковит  /стая № 25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 14.11.2022 г. срещу заплащане в брой 60.00 лв. /шестдесет лева/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.

Предложенията на кандидатите се приемат до 17.00 часа на 14.11.2022 г. в Деловодството на Община Луковит.